Đối thoại với Thiên Chúa. Mùa Thường niên (XIII-XXIII)
Phụ đề: Những bài suy niệm hằng ngày
Nguyên tác: In conversation with God
Tác giả: Francis Fernandez
Ký hiệu tác giả: FE-F
DDC: 242.35 - Mùa Thường niên
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007008
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 822
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014764
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 822
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHÚA NHẬT XIII: NĂM A 37
CHÚA NHẬT XIII: NĂM B 46
CHÚA NHẬT XIII: NĂM C 53
THỨ HAI TUẦN XIII 62
THỨ BA TUẦN XIII 70
THỨ TƯ TUẦN XIII 79
THỨ NĂM TUẦN XIII 87
THỨ SÁU TUẦN XIII 95
THỨ BẢY TUẦN XIII 103
CHÚA NHẬT XIV: NĂM A 111
CHÚA NHẬT XIV: NĂM B 119
CHÚA NHẬT XIV: NĂM C 127
THỨ HAI TUẦN XIV 135
THỨ BA TUẦN XIV 143
THỨ TƯ TUẦN XIV 152
THỨ NĂM TUẦN XIV 161
THỨ SÁU TUẦN XIV 169
THỨ BẢY TUẦN XIV 177
CHÚA NHẬT XV: NĂM A 186
CHÚA NHẬT XV: NĂM B 194
CHÚA NHẬT XV: NĂM C 202
THỨ HAI TUẦN XV 210
THỨ BA TUẦN XV 217
THỨ TƯ TUẦN XV 225
THỨ NĂM TUẦN XV 233
THỨ SÁU TUẦN XV 241
THỨ BẢY TUẦN XV 249
CHÚA NHẬT XVI: NĂM A 257
CHÚA NHẬT XVI: NĂM B 265
CHÚA NHẬT XVI: NĂM C 273
THỨ HAI TUẦN XVI 280
THỨ BA TUẦN XVI 287
THỨ TƯ TUẦN XVI 294
THỨ NĂM TUẦN XVI 301
THỨ SÁU TUẦN XVI 308
THỨ BẢY TUẦN XVI 315
CHÚA NHẬT XVII: NĂM A 322
CHÚA NHẬT XVII: NĂM B 330
CHÚA NHẬT XVII: NĂM C 337
THỨ HAI TUẦN XVII 344
THỨ BA TUẦN XVII 352
THỨ TƯ TUẦN XVII 360
THỨ NĂM TUẦN XVII 367
THỨ SÁU TUẦN XVII 375
THỨ BẢY TUẦN XVII 383
CHÚA NHẬT XVIII: NĂM A 390
CHÚA NHẬT XVIII: NĂM B 397
CHÚA NHẬT XVIII: NĂM C 405
THỨ HAI TUẦN XVIII 412
THỨ BA TUẦN XVIII 420
THỨ TƯ TUẦN XVIII 427
THỨ NĂM TUẦN XVIII 435
THỨ SÁU TUẦN XVIII 444
THỨ BẢY TUẦN XVIII 452
CHÚA NHẬT XIX: NĂM A 460
CHÚA NHẬT XIX: NĂM B 468
CHÚA NHẬT XIX: NĂM C 475
THỨ HAI TUẦN XIX 483
THỨ BA TUẦN XIX 491
THỨ TƯ TUẦN XIX 499
THỨ NĂM TUẦN XIX 507
THỨ SÁU TUẦN XIX 515
THỨ BẢY TUẦN XIX 524
CHÚA NHẬT XX: NĂM A 532
CHÚA NHẬT XX: NĂM B 540
CHÚA NHẬT XX: NĂM C 548
THỨ HAI TUẦN XX 556
THỨ BA TUẦN XX 564
THỨ TƯ TUẦN XX 572
THỨ NĂM TUẦN XX 579
THỨ SÁU TUẦN XX 587
THỨ BẢY TUẦN XX 595
CHÚA NHẬT XXI: NĂM A 603
CHÚA NHẬT XXI: NĂM B 611
CHÚA NHẬT XXI: NĂM C 619
THỨ HAI TUẦN XXI 628
THỨ BA TUẦN XXI 636
THỨ TƯ TUẦN XXI 644
THỨ NĂM TUẦN XXI 652
THỨ SÁU TUẦN XXI 660
THỨ BẢY TUẦN XXI 668
CHÚA NHẬT XXII: NĂM A 676
CHÚA NHẬT XXII: NĂM B 684
CHÚA NHẬT XXII: NĂM C 693
THỨ HAI TUẦN XXII 701
THỨ BA TUẦN XXII 709
THỨ TƯ TUẦN XXII 717
THỨ NĂM TUẦN XXII 725
THỨ SÁU TUẦN XXII 733
THỨ BẢY TUẦN XXII 741
CHÚA NHẬT XXIII: NĂM A 750
CHÚA NHẬT XXIII: NĂM B 757
CHÚA NHẬT XXIII: NĂM C 765
THỨ HAI TUẦN XXIII 773
THỨ BA TUẦN XXIII 781
THỨ TƯ TUẦN XXIII 789
THỨ NĂM TUẦN XXIII 797
THỨ SÁU TUẦN XXIII 806
THỨ BẢY TUẦN XXIII 815