Kinh Thánh Tân ước
Tác giả: Gm. Giuse Maria Trịnh Văn Căn
Ký hiệu tác giả: TR-C
DDC: 225.5 - Các bản dịch Tân ước hiện đại
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000566
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 18
Số trang: 848
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002665
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 18
Số trang: 848
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002666
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 18
Số trang: 848
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích