Kinh Thánh Tân ước
Tác giả: Nhóm phiên dịch các GKPV
Ký hiệu tác giả: NHOM
DDC: 225.5 - Các bản dịch Tân ước hiện đại
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000292
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 21
Số trang: 1298
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003369
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 1298
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003407
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 16
Số trang: 844
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích