Tin mừng về Chúa Cha
Tác giả: An Sơn Vị
Ký hiệu tác giả: AN-V
DDC: 225.5 - Các bản dịch Tân ước hiện đại
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003383
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 21
Số trang: 1890
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003384
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 21
Số trang: 1890
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003391
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1983
Khổ sách: 21
Số trang: 1890
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003958
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 21
Số trang: 1890
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Thư giới thiệu của Đức Cha Nguyễn Văn Bình 7
Ba nét độc đáo trong bản dịch Tân Ước này 13
Đại cương về phương pháp mới phiên dịch Thánh Kinh 35
Mấy ước lệ 38
Dẫn vào Tân Ước 39
Tiểu dẫn vào Phúc Âm Nhất Lãm 65
Đức ki-Tô Vua Cả Nước Trời (Mt) 75
Đức Ki-Tô Giảng-Viên Thiên Chúa (Mc) 277
Đức Ki-tô Cứu Nhân Độ Thế (Lc) 397
Đức Ki-tô Ánh Sáng Tác Sinh (G) 609
Đức Ki-tô Linh Khí Tác Sinh (Cv) 779
Đức Ki-tô Đấng Công Chính Hóa 1 (Rm) 973
Đức Ki-tô Cao Minh Thiên Chúa (1C) 1091
Đức Ki-tô Sứ Đồ Thiên Chúa (2C) 1171
Đức Ki-tô Đấng Công Chính Hóa 2 (Ga) 1229
Đức Ki-tô Thủ Lãnh, Huyền Phu Hội Thánh (Ep) 1271
Đức Ki-Tô Tử Nạn Phục Sinh (Ph) 1311
Đức Ki-tô tất cả trong tất cả mọi loài (co) 1339
Đức Ki-tô Tái tâm vinh hiển (1 + 2 Th) 1368
Đức Ki-tô Chủ Chăn Hội Thánh 1 (1tm) 1425
Đức Ki-tô Chủ Chăn Hội Thánh 2 (2tm) 1445
Đức Ki-tô Chủ Chăn Hội Thánh 3 (Tt) 1457
Đức Ki-tô Khiến Chủ tớ thành anh em (Plm)  1465
Đức Ki-tô Thượng Tế Chúa Cha (Hi) 147\73
Đức Ki-tô Bần Nhân Thiên Chúa (Gc) 1541
Đức Ki-tô Mẫu Gương đau khổ (1P 1569
Đức Ki-tô Đấng ban Thiên tính (2p) 1601
Đức Ki-tô Nguồn sống Tin Yêu (1G)  1619
Đức Ki-tô Nguồn sống yêu thương (2G) 1659
Đức Ki-tô Nguồn sống chân thành (3G) 1663
Đức Ki-tô là Thần Chân Lý (Gđ) 1667
Đức Ki-tô là Vua Toàn Thắng (Kh) 1677
Bảng Phúc âm Nhất Lãm  1777
Bảng phân phối Tân Ước trong Phụng vụ 1789
Mùa Vọng 1789
Mùa Giáng Sinh 1790
Mùa Chay 1791
Mùa Phục Sinh 1793
Mùa Quanh năm 1795
Chung Thánh 1806
Riêng Thánh 1812
Thánh lễ cho hoàn cảnh riêng 1818
Thánh lễ khi ban bí tích 1825
Thánh lễ ngoại lịch 1831
Mục lục các đề tài Tân Ước theo abc 1835
Mục lục các chú giải quan trọng 1867
Niên đại cơ yếu 1877
Bản đồ 1881
Tên các sách Thánh Kinh trong Cực Ước và Tân Ước 1889
Mục lục chung 1891