New Testamant
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 225.5 - Các bản dịch Tân ước hiện đại
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004597
Nhà xuất bản: The Liturgical Press
Năm xuất bản: 1988
Khổ sách: 21
Số trang: 774
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích