La Sainte Bilble
Phụ đề: Isaie - Jérémie - Lamentations - Baruch - Ézéchiel - Daniel
Tác giả: Louis PIROT, Albert Clamer
Ký hiệu tác giả: PI-L
DDC: 223 - Các sách Lịch sử và Ngôn sứ
Ngôn ngữ: Song ngữ
Tập - số: T7
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003956
Nhà xuất bản: Letouzey et Ané, Paris VI
Năm xuất bản: 1946
Khổ sách: 22
Số trang: 733
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003964
Nhà xuất bản: Letouzey et Ané, Paris VI
Năm xuất bản: 1947
Khổ sách: 22
Số trang: 733
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích