Le Père, Dieu en son mystère
Tác giả: Francois - Xavier Durrwell, CSsR
Ký hiệu tác giả: DUR
Dịch giả: Lm. Fx Lã Thanh Lịch
DDC: 231.1 - Chúa Cha
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003917
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1978
Khổ sách: 21
Số trang: 261
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích