Lịch sử phát triển Công giáo ở Việt Nam
Phụ đề: Thời kỳ thử thách và phát triển (Từ đầu thế kỷ XIX đến mùa thu 1945)
Tác giả: Trương Bá Cần
Ký hiệu Tác giả: TR-C
DDC: 275.970 903 3 - Giáo hội Công giáo Việt Nam thời Tử đạo (Thế kỷ 18-19)
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010524
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 24
Số trang: 837
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lòi nói đầu 5
Lời giới thiệu 7
Chương I. Thử thách và phát triển 9
THỜI KỲ THỬ THÁCH  
Chương II. Công giáo Việt Nam thời vua Gia Long (1802-1820) 17
Chương III. Công giáo Việt Nam những năm đầu triều vua Minh Mạng (1820-1832) 41
Chương IV. Công giáo Việt Nam những năm cấm cách dưới triều vua Minh Mạng (1832-1841) 73
Chương V. Công giáo Việt Nam dưới thời vua Thiệu Trị (1841-1847) 109
Chương VI. Công giáo Việt Nam những năm đầu triều vua Tự Đức (từ đầu 1848 đến 1-9-1858) 143
Chương VII. Chiến tranh Pháp - Việt và những hệ lụy đối với Công giáo Việt Nam (từ 1.9.1858- 5.6.1862) 193
Chương VIII. Công giáo Trung kỳ và Bắc kỳ từ hòa ước Nham Tuất (1862) cho tới hòa ước Giáp Thân (1884) 235
THỜI KỲ PHÁT TRIỂN  
Chương IX. Cái giá của sự phát triển Công giáo Việt Nam 273
Chương X. Địa phận Tây Đàng Trong Sài Gòn - Nam Vang — Vĩnh Long 305
Chương XI. Địa phận Đông Đàng Trong - Qui Nhơn 359
Chương XII. Địa phận Kontum 397
Chương XIII. Địa phận Bắc Đàng Trong - Huế 417
Chương XIV. Địa phận Tây Đàng Ngoài - Hà Nội 451
Chương XV. Địa phận Nam Đàng Ngoài - Vinh 493
Chương XVI. Địa phận Thuợng Bắc Kỳ - Hưng Hóa 537
Chương XVII. Địa phận Bắc kỳ Duyên hải - Phát Diệm 553
Chương XVIII. Địa phận Thanh Hóa 581
Chương XIX. Địa phận Đông Đàng Ngoài -Hải Phòng 601
Chương XX. Địa phận Trung Đàng Ngoài - Bùi Chu 637
Chương XXI. Địa phận Bắc Đàng Ngoài - Bắc Ninh 665
Chương XXII. Địa phận Lạng Sơn 683
Chương XXIII. Địa phận Thái Bình 705
Chương XXIV. Thử nhìn lại một thời kỳ đuợc coi là thuận lợi nhất trong lịch sử Công giáo ở Việt Nam: Thời pháp thuộc 725
Phụ lục. Danh sách 117 thánh chứng nhân 769
Thư mục. Sách và tài liệu tham khảo 795
Bảng dẫn. Tên người - Tên đất - Đè mục 801
Mục lục  839