Lịch sử Giáo hội Việt Nam
Tác giả: Lm. Augustino Nguyễn Văn Trinh
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 275.970 9 - Lịch sử Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008985
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 21
Số trang: 554
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008986
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 21
Số trang: 554
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014303
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 21
Số trang: 554
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG III - GIÁO HỘI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH 5
A. TÌNH HÌNH VIỆC BẢO TRỢ TRUYỀN GIÁO VÀ VIỆC THÀNH LẬP THÁNH BỘ TRUYỀN BÁ ĐỨC TIN THÀNH LẬP “HỘI THỪA SAI PARIS” (MEP) 9
I. Tình hình việc bảo trợ truyền giáo 9
II. Thành lập bộ truyền giáo 15
1. Thành lập 15
2. Bộ Truyền giáo điều tra tình hình các xứ Truyền giáo 29
3. Cha Đắc lộ vận động cho Giáo hội Việt Nam 36
a) Cuộc hành trình từ Macao về Rôma 37
b) Cuộc vận động của Cha Đắc Lộ tại Rôma 43
c) Cuộc vận động tại Pháp 52
d) Những năm tháng cuối đời của Cha Đắc lộ 59
III. Việc thành lập hội thừa sai Paris 64
1. Nhóm “Bạn hiền” hoạt động trở lại 65
2. Nhóm “Bạn hiền” vận động tại Rôma 66
3. Hai Giám mục cho Việt Nam 70
4. Lập ba Giáo phận Tông Tòa 74
5 Thành lập Hội Thừa Sai Paris (MEP) 77
B. ĐỨC CHA PIERRE MARIE LAMBERT DE LA MOTTE (1624-1679) ĐẠI DIỆN TÔNG TÒA Ở ĐÀNG TRONG 87
I. Đức Cha Lambert lên đường đi truyền giáo từ Paris đến Ayuthia - thủ đô Xiêm 92
1. Huấn dụ của Thánh Bộ Truyền giáo năm 1659 93
2. Ba cuộc xuất phát 96
a) Cuộc xuất hành của Đức Lambert de La Motte 97
b) Cuộc xuất hành của Đức Cha Ignace Cotolendi 99
c) Cuộc xuất hành của Đức Cha Pallu 101
II. Đức Cha Lambert hoạt động ở Ayuthia 103
1) Những khó khăn đầu tiên 104
2) Gởi Cha De Bourges về Rôma 108
3) Đức Cha Lambert thực hãnh quyền tại Ayuthia 113
Đức cha Lambert liên lạc với Cha Tổng quản giáo phận Malacca 115
Đức cha Lambert đụng độ với cha Fragoso, dòng Đaminh 116
Phán ứng của Tòa Tổng giám mục Goa 117
Nhận định 118
4) Công nghị (synode) Ayuthia 121
Tiểu sử Đức cha Francois Pallu 121
Chọn địa điểm để lập Trụ sở truyền giáo 132
Trường Chung 133
5) Đức Cha Pallu công cán ở Âu châu (1667-1669) 134
a) Đức Cha Pallu vận động ở Rôma 135
b) Đức Cha Pallu vận động ở Paris 136
a. Đức Cha trình bày với anh em Thừa Sai Paris 136
b. Đức Cha Pallu trình bày với vua Louis XIV 137
c) Thành quả qua cuộc công cán của Đức Cha Pallu 138
Bộ Truyền Giáo 139
III. Các Cha Chính hoạt động 140
1. Cha Chính Louis Chevreul. Đại Diện dầu tiên của Đức Cha Lambert, hoạt động ở Đàng Trong (1664-1665) 140
a) Cha Chính Chevreul đến Đàng Trong 142
b) Đụng độ với các Cha Dòng Tên 144
c) Cuộc bách hại 1664-1665 và trục xuất 146
d) Cha Chevreul hoạt động tại Phnôm Pênh 149
2. Linh mục Anloinc Hainques, Cha Chính thứ nhì ở Đàng Trong 152
a) Cha Hainques đến Đàng Trong 152
b) Khó khăn với dòng Tên 156
c) Cha Francois Deydier, Cha Chính đầu tiên của Đàng Ngoài 1666-1668  159
Tiểu sử Đức Cha Pallu 159
a) Hoạt động tại Thăng Long 160
b) Hai linh mục tiên khởi của Đàng Ngoài 172
c) Cha Dcydier đi kinh lý 175
IV. Đức cha Lamberl de la Motte đi kinh lược 187
1. Đức cha Lambert kinh lược địa phận Đàng Ngoài (1669-1670) 187
Cha Jacques de Bourges 188
Cha Gahricl Bouchard 189
a)  Đức Cha Lambcrỉ ban phép Thêm Sức 192
Về số giáo dân 192
Tổ chức xứ đạo 193
b) Đức Cha Lamberl truyền chức Linh mục cho 7 thày giảng 194
c) Công nghị Phô Hiến (1670) 196
Nhận Định 200
d) Đức cha Lambert thành lập Dòng Mến Thánh giá  201
Những bước đầu 202
Việt Nam 207
Mục đích của dòng Mến Thánh giá 208
Đức cha Lambert lập dòng mến thánh giá vào ngày nào ? 210
2. Đức Cha Lambert kinh lý Đàng Trong lần thứ nhất 216
a) Đức Cha Lambert thăm viếng các xứ đạo Miền Nam 219
Thành lập dòng Mcn Thánh Giá 219
Cha Bartôlômêô d'Acosla sj phục quyền Đức cha Lamberl 221
Quan trấn Quy Nhơn 222
Đức cha Lambert lập dòng Mến Thánh Giá ở Đàng Trong 226
b) Công nghị Hội An 1672 230
Mười quyết nghị 232
Đức cha Lambert trở về Ayulhia 235
c) Hoạt động các Thừa sai Pháp ở Đàng Trong (1672- 1675) 236
Cha Chính Claude Guiart 236
Cha Chính Guillaume Mahot 238
Cha Chính Courtaulin 244
3. Đức Cha Lambert kinh lưực Đàng Trong lần thứ II (1675-1676) 244
a) Đức Cha Lambert hoạt động tại Ayuthia 244
a. Chấn chỉnh 245
b. Thành lập trụ sở truyền giáo 245
c. Thành lập Trường Chung (Chủng Viện) 246
d. Theo chương trình Đức Cha Lambcrt vạch ra vào năm 1667 249
b) Đức Cha Lamberl kinh lược Đàng Trong lần thứ II (1675-1676) 250
a. Chuẩn bị lên đường 252
b. Kinh lược Đàng Trong lần II (1675-1676) 254
Kinh lược phía Bắc 254
Kinh lược phía Nam 255
c. Vân đề quyền bính với các cha dòng Tên 255
Cha Candone 255
Nhận xét về hoạt động của dòng Tôn tại Việt Nam 264
d. Đức cha Lamberl trở về Ayulhia 266
Các Cha Việt Nam 270
d) Những năm tháng cuối đời của Đức Cha Lamberl de la Motte 271
Niềm vui cuối đời 271
Cái chết lành thánh 272
C. CÔNG CUỘC TRUYỀN GIÁO TẠI VIỆT NAM 275
I. Đàng Ngoài 275
1.Hoạt động của hai Cha Deydier và De Bourges 275
a) Cha Dcydicr bị bắt giam (1670-1672) 275
b) Huấn luyện Chủng sinh 276
c) Tranh chấp quyền hành 279
Trật tự vãn hội 281
Ổn định 285
2. Phân chia địa phận Đàng Ngoài 287
a) Cuộc vận động của Đức Cha Pallu 288
Đức Cha Pallu trở lại Xiêm 288
Cuộc vận động của Dức cha Pallu ở Rôma 292
b) Phân chia hai Giáo phận Đông - Tây Đàng Ngoài 296
Cấm đạo 298
c) Các Giám mục tiên khởi địa phận Tây Đàng ngoài  301
a. Đức Cha lacqucs de Bourges 301
b. Đức Cha Bélot (1714-1717) 303
c. Đức Cha Guisain (1718-1723) 303
d. Đức Cha Louis Néez 304
c. Đức Cha Bertrand Reydellet (1764-1780) 305
Danh sách các Giám mục địa phận Đàng Ngoài  306
3. Dòng Đaminh trên đất Việt 308
a) Thời gian chuẩn bị 308
b) Những bước đầu 3 I I
c) Chia địa phận Đông-Tây Đàng Ngoài 313
Cha Raymunclo Lezoli 314
d) Địa phận Đông Đàng Ngoài với các vị Giám mục đầu tiên thuộc dòng Đaminh 316
a. Đức Cha Raymundo Lezoli (1698-1706) 316
b. Đức Cha Juan Dc Santa Cruz - Thập lAm Cha Chính 319
c. Đức Cha Sextri, tên Việt Nam là Tri  320
Xung đột về quyền bính 320
d. Đức Cha Hilariô di Giesu dòng Augustinô 321
e. Tòa Thánh quyết định trao Địa phận đông Đàng Ngoài cho tỉnh dòng  Đaminh Rất Thánh Mân Côi (1757) 324
a. Đức Cha Santiago Hernandez Tuấn 324
b. Những năm tháng của Giáo Phận Đông Đàng Ngoài 327
Địa phận Hải Phòng 328
II. Đàng Trong 331
1. Đức Cha Guiỉlaume Mahot (1682-1684) 331
Công nghị Hội An lần thứ hai 332
2. Đức Cha Francois Pérez (1691-1728) 334
Tiểu sử Đức Cha Francois Pérez 335
Đức Cha Labbé, GM phó với quyền kế vị  336
Hoạt động của Đức Cha Pérez 337
Các cuộc bách hại dưới thời Giám mục Perez 342
Xung khắc về vấn đề lễ nghi 347
3. Đức Cha Alessander de Alexandris (1727-1738) 351
4.  Đức Cha Elzear Prancois des Achards de la Baume Khâm sai Tòa Thánh (1737-1741) 354
Chia địa phận 356
Thành lập Chủng viện Thự Đúc (1740-1750) 357
d) Đức Khâm sai đi kinh lược và qua đời 359
e) Sau thời Đức Khâm sai De la Baume 360
5. Đức Cha Armand Prancois Lclcbvre (I74LI760) 361
a) Đức Cha phó Édouard Bennétat 361
h) Đức Cha Hilariô ở đông Đàng Ngoài vào kinh lược Đàng Trong 362
c) Các cha dòng Phanxicô hoạt động truyền giáo ở Miền Nam 365
d) Cuộc bách hại năm 1750 371
a. Vụ Friell 371
b. Vụ Lc Poivre 172
c. Vụ thư từ 374
d. Cuộc bách hại chính thức năm 1750 375
6. Đức Cha Guillaumc Pigucl (1764-1771) 377
a) Hai lần kinh lược 377
b) Cuối đời Đức Cha Piguel 379
7. Đức Cha Pigneau de Béhaine (1771-1799) 380
A. TÂY SƠN ĐÁNH HỌ NGUYỄN VÀ TIÊU DIỆT QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM 382
a. Đánh đổ chính quyền họ Nguyễn 383
b. Tây Sơn lạm hoà hoãn với Chúa Trịnh để dối phó với Chúa Nguyễn 383
c. Đánh tan quân Xiêm 385
B. TÂY SƠN ĐÁNH ĐỔ VUA LÊ, CHÚA TRỊNH, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 386
a. Tiến ra Bắc Hà diệt Họ Trịnh 386
b. Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà - chiến thắng quân Thanh 387
C. THẤT BẠI CỦA TRIỀU ĐÌNH TÂY SƠN TRƯỚC SỰ PHẢN CÔNG CỦA NGUYỄN ÁNH 390
A. Nguyễn Ánh lưu vong và cầu viện nước ngoài (1777-1787) 390
Cầu viện Xiêm 390
Cầu viện nước Pháp 391
a. Cuộc phản công thắng lợi của Nguyễn Ánh 393
b. Cuối đời của Đức Cha Pigncau de Béhaine 395
c. Kết 397
Tóm lược danh sách các Đức Giám mục ở Đàng Trong từ 1660 đến 1774 397
PHỤ LỤC A 399
I. Niên hiểu quân dân Nam kỳ kháng chiến từ 1859 đến 1885 399
Từ năm 1859 đến 1885  400
II. Hòa ước Nhâm tuất (5.6.1862) 418
III. Hòa ước Giáp tuất (15.3.1874) 423
IV. Hòa ưúrc Patènotre (6.6.1884) 431
PHỤ LỤC B 437
Giáo Phận Tây Đàng Trong Những Dòng Biên Niên 1844 - 1994 437
Tây Đàng Trong 437
PHỤ LỤC C 444
NHẬP ĐỀ 445
A. NHỮNG HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC GIỚI CÔNG GIÁO TRÊN ĐẤT VIỆT NAM 447
I. Các giáo sĩ Thừa sai 447
1) Sự kiện 447
I. Báo tin, cầu viện 447
h.Óc thực dân 459
2) Nhận xét 463
II. Các giới Công giáo Việt Nam 468
1) Sự kiện 468
a. Người dân Công giáo 468
b.Trường hợp Linh mục Trần Lục 473
2) Nhận xét 476
MỤC LỤC