Lịch sử Giáo hội Việt Nam
Tác giả: Lm. Augustino Nguyễn Văn Trinh
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 275.970 9 - Lịch sử Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008983
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 21
Số trang: 384
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008984
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 21
Số trang: 384
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014109
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 21
Số trang: 384
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
GIÁO HỘI THIÊN CHÚA VÀ GIÁO HỘI VIỆT NAM ĐƯỢC HÌNH THÀNH 5
I. BỐI CẢNH 6
A. Việc giao thương với người Âu Châu 6
1. Người Bồ Đào Nha 11
2. Người Hà Lan 11
3.  Người Anh 20
4.  Người Pháp 28
B. Việc thiết lập quyền chủ quản (Ius Patronatus) 41
1. Quyền chủ quản (Ius Patronatus) 42
2. Militia Christi - Chiến sĩ Chúa Kitô 47
C. Những kinh nghiệm quí báu ở Nhật và Trung Quốc 62
1. Dòng Tên truyền đạo ở Nhật Bản (1549-1652) 65
a. Bước đầu (1549-1579) 66
b. Cha Alessandro Valinano giám sát (1579-1582) 69
c. Triều đại Hiđêyoshi (1583-1598) 72
d. Triều đại Ieyasu (1598-1616) 76
e. Triều đại Hiđetađa và lemitsu (1616-1651) 78
f. Hạt lúa gieo xuống đất 80
2. Dòng Tên truyền đạo ở Trung Quốc 83
a. Trung Quốc cửa đóng then cài 85
b. Dò dẫm 87
c. Cha Matteo Ricci (1552-1610) 90
d. Cha Ricci hoạt động tại Bắc Kinh 95
e. Sau Cha Ricci 98
D. Hội nhập văn hóa 101
1. Cuộc tranh luận về thích nghi với văn hoá các dân tộc ở Châu Á 102
a. Vấn đề 102
b. Nghi lễ ở Trung Quốc 107
c. Nghi lễ Malabar 118
d. Kết luận 121
1. Về việc lễ phép trong nước Đại Minh 121
2. Thông cáo của các Đức Giám Mục Việt Nam về lễ nghi tôn kính ông bà tổ tiên 133
II. Dòng Tên truyền giáo tại Việt Nam (1615-1664) 135
1. Tại sao chúng ta khoanh hoạt động của các Giêsu-hữu trong những năm 1615-1664 138
2. Quốc hiệu của nước ta 138
3. Xác định vài danh từ thường gặp trong lịch sử Giáo hội Việt Nam 142
A. Dòng Tên truyền đạo tại Đàng Trong 145
1. Nguyên nhân và cơ hội 145
2. Phái đoàn Giêsu-hữu đầu tiên đến Đàng Trong 148
3. Hoạt động của các Giêsu-hữu ở Đàng Trong 156
a. Nhận xét về Đàng Trong của các thừa sai 160
b. Ngôn ngữ bất đồng 164
c. Thành quả hai giáo hữu nổi danh 171
d. Các cơ sở 188
4. Giáo hội Đàng Trong gặp nhiều khó khăn trong những năm 1615-1639 194
a. Dân chúng phản đối các giáo sĩ năm 1617 194
b Các quan phản đối đạo Hoa Lang năm 1625 197
1) Vấn Dề Hội Nhập Theo Quan Niệm Của Giáo Hội 204
2) Tam Giáo 207
3) Tống Nho 213
4) Đạo hiếu, việc thờ cúng tổ tiên 216
5) Văn minh Đông Nam Á 219
c. Chúa Nguyễn cấm đạo Hoa Lang (1629-1639) 228
5. Cha Alexandre De Rhodes (A-Lịch-Sởh Dắc-LỘ) 231
a. Hoàn cảnh gia đình 232
b. Đi tu ở Roma 233
c. Từ Roma đến Goa 236
d. Từ Goa đến Áo Môn 238
e. Từ Áo Môn đến Đàng Trong 239
B. Các Giêsu - hữu hoạt động truyền giáo ở Đàng Ngoài 241
1. Phái đoàn Baaldinotti đến Đàng Ngoài 242
2. Phái Đoàn Baldinotti ngồi tù và trở về Áo Môn 246
III. Phái đoàn Marques và Đắc Lộ đến Đàng Ngoài 249
1. Các Cha Marques và Đác Lộ đến Cửa Bạng 251
a. Cha Đắc Lộ gặp Chúa Trịnh Tráng 254
b. Hoạt động tại An Vực và Vạn Nộ 255
c. Hai cha được ở lại Đàng Ngoài 259
2. Hai cha hoạt động tại Thăng Long 261
a. Hoạt động trong giới tri thức 263
b. Truyền giao cho những vị sư 271
c. Truyền giáo cho dân chúng 275
3. Cha Marques và cha Đắc Lộ bị trục xuất 278
a. Các khó khăn 278
b. Diễn tiến cuộc trục xuất 283
IV. Giáo hội Đàng Ngoài từ (1630 - 1663) 293
1. Phái đoàn Palmeiro đến Thăng Long 29.1
2. Giáo đoàn Đàng Ngoài dưới quyền cha Gaspar Damarail (1631 -1638) 291
3. Giáo hội Đàng Ngoài dưới quyền cha Felici Morelli (1638 - 1647) 300
4. Giáo đoàn Đàng Ngoài dười quyền cha Hierônimô Majorica (1649-1656) 305
5. Giáo đoàn Đàng Ngoài dưới quyền Cha Francisco Rangel (1656-1657) và cha Onuphre Borges (1658-1663) 308
C. Dòng Tên hoạt động truyền giáo ở Đàng Trong từ năm 1640-1664) 316
I. Những chuyến trở lại Đàng Trong của cha Đắc Lộ 317
1. Chuyến trở lại thứ nhất từ tháng 2.1640 đến tháng 9.1640) 317
2. Chuyến trở lại lần thứ hai từ tháng 12.1640 đến tháng 7.1641 319
3. Chuyến trở lại lần thứ ba từ tháng 1.1642 đến tháng 9.1643. Thành lập hội thầy giảng Đàng Trong 324
4. Chuyến trở lại lần thứ tư, lần cuối cùng từ tháng 1.1644 đến tháng 7.1645. Cuộc Tử Đạo của Thầy  Anrê Phú Yên Ngày 26.7.1644 326
II. Thành quả của các Giêsu-hữu đặc biệt 337
1. Sự cộng tác của giáo dân hội thầy giảng  338
2. Cha Đắc Lộ trong quá trình hình thành chữ quốc ngữ 351
III. Truyền giáo ở Đàng Trong sau thời cha Đắc Lộ (1645-1664) 368
1. Giáo đoàn Đàng Trong dưới thời cha Métello Saccano (1646-1655) 370
2. Giáo đoàn Đàng Trong dưới thời cha Phanxico Rivas và cha Pedro Marques (1655-1665) 374
A. Thời gian hoà hoãn 375
B. Thời bách hại  377
Mục lục 381