Hành trình ân phúc
Phụ đề: Hội thánh Công giáo tại Việt Nam. 480 năm đón nhận Tin mừng
Tác giả: Lm. Px. Đào Trung Hiệu, OP
Ký hiệu tác giả: DA-H
DDC: 275.970 9 - Lịch sử Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001616
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 20
Số trang: 308
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004887
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 20
Số trang: 308
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006168
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 20
Số trang: 308
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Chương 1: ÂN SỦNG 7
Mục 1: Tổng quát về ân sủng 7
1. Từ ngữ 7
2. Đi sâu vào Kinh Thánh 8
3. Các nguyên nhân tạo ra ân sủng 16
4. Thụ nhân ân sủng 17
Mục 2: Các thứ ân sủng 19
A. Ân sủng được các nhà thần học phân chia 20
1. Ân bất thụ tạo và ân thụ tạo 20
2. Ân sủng của Thiên Chúa và ân sủng của Chúa Kitô 21
3. Ân sủng tự nhiên và ân sủng siêu nhiên 22
4. Ân sủng siêu nhiên ngoại tại và ân sủng siêu nhiên nội tại 23
5. Ân đoàn sủng và ân thánh hóa 23
6. Ân thường sủng và ân hiện sủng 25
B. Công đồng Vaticano II nói về ân sủng 25
C. Các Giáo phụ 27
D. Những thuyết chống lại ân sủng 31
1. Thuyết Pélage 31
2. Thuyết Á Pélage 32
3. Những nhà Cải cách 33
4. Thuyết duy lý 33
5. Baius, Jansenius, Quesnel 34
6. Thuyết duy ý chí hiện đại 35
7. Gène, AND, Nhiễm sắc thể, Tâm lý học chiều sâu 35
Mục 3 : Ân hiện sủng 38
A. Các ân hiện sủng 39
1. Ân trợ trí 39
2. Ân trợ chí 41
3. Ân tiền hoạt và ân hiệp hoạt 42
B. Thần học xác định bản tính ân hiện sủng 46
C. Sự cần thiết của ân hiện sủng 52
1. Ân hiện sủng tuyệt đối cần thiết 52
2. Ân hiện sủng cần thiết cho giai đoạn mở đầu 55
3. Ân hiện sủng cần thiết cho các hoạt động cứu độ 59
4. Sự cần thiết ân bền đô 61
5. Cần thiết có ân sủng đặc biệt để tránh 64
CHƯƠNG 2 : BẢN TÍNH TỰ DO CON NGƯỜI VỚI ÂN SỦNG 64
Mục 1: Khả năng của bản tính con người 69
A. Các hành động thuộc bản tính con người 69
1. Con người sống trong tình trạng bản tính bị tổn thương 70
2. Để thực hiện một hành động luân lý tốt 71
3. Để hoàn thành một công việc tốt 74
4. Để hoàn thành một hành động tốt 75
B. Các giới hạn của bản tính con người 76
1. Trong bản tính con người 76
2. Trong bản tính con người 77
Mục 2 : Tính nhưng không của ân sủng 77
1. Ân sủng Thiên Chúa ban nhưng không 80
2. Ân sủng không được ban do lời cầu xin tự nhiên 80
3. Để lãnh nhận ân sủng trong trật tự hiện tại 81
Mục 3: Tính phổ quát của ân sủng 84
1. Thiên Chúa muốn cứu độ tất cả mọi người 85
2. Thiên Chúa thực hiện ý định phổ quát của Ngài 90
CHƯƠNG 3 : ƠN CÔNG CHÍNH HÓA - NHỮNG BIẾN CỐ LỊCH SỬ 99
Mục 1: Ơn công chính hóa, ơn thường sủng 103
Mục 2: Tình trạng được công chính hóa 117
Mục 3: Những điều kiện của Ân thánh sủng 112
Mục 4: Hiệu quả tùy tùng của ân thánh sủng 128
Mục 5: Những đặc tính của tình trạng ân sủng 131
Mục 6: Công nghiệp: hoa trái của ơn công chính hóa 137
A. Có công dụng 137
B. Những điều kiện có công nghiệp 141
Mục 7: Đối tượng công nghiệp 145
CHƯƠNG 4: TIỀN ĐỊNH 155
Mục 2: Mầu nhiệm về hình phạt đời đời 163
CHƯƠNG 5: NHỮNG TƯƠNG QUAN CỦA ÂN SỦNG VÀ TỰ DO 167
A. Giáo thuyết của Giáo hội về ân sủng và tự do 167
B. Suy luận thần học về những tương quan giữa ân sủng và tự do 172
CHƯƠNG 6: ÂN SỦNG, TÂM LÝ HỌC 179
A. Bộ máy tâm lý 180
B. Lãnh vực linh thiêng và tâm lý con người 184
5. Được thông phần vào các sự đau khổ 194
6. Trưởng thành và quân bình trong đời sống thiêng liêng 195