Tâm lý thuần tuý
Tác giả: J. F. Donceel, SJ
Ký hiệu tác giả: DO-J
Dịch giả: Lm. Giuse Đỗ Ngọc Bảo, OP
DDC: 150.19 - Các hệ thống, trường phái, quan điểm tâm lý học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015406
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 343
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập tổng quát 3
Phần một: Tổng quát về sự sống 28
Chương 1: Khái niệm sự sống 29
Chương 2: Bản chất sự sống 35
Chương 3: Ý nghĩa siêu hình của sự sống 46
Phần hai: Đời sống cây cỏ và đời sống động vật 51
Chương 4: Động vật có ý thức và đời sống cảm giác 57
Chương 5: Loài vật không có trí khôn lý tính 64
Phần ba: Đời sống cảm giác của con người 104
Đoạn I: Nghiên cứu thực nghiệm về đời sống cảm giác của con người 114
Chương 6: Nhận thức giác quan 117
Chương 7: Nhận thức cảm tính 177
Chương 8: Những quan năng tham dục 189
Đoạn II: Nghiên cứu triết học về đời sống cảm giác nơi con người 203
Chương 9: Những quan năng nhận thức 204
Chương 10: Các quan năng tham dục 245
Phần bốn: Đời sống lý tính của con người 258
Triệt 1: Nghiên cứu thường nghiệm về đời sống lý tính của con người 258
Chương 11: Trí khôn  con người 259
Chương 12: Ý chí con người 288
Chương 13: Những xu hướng cao cấp hơn 302
Triệt 2: Nghiên cứu triết lý về đời sống lý tính của con người 313
Chương 14: Trí năng con người