Tâm lý học và đời sống
Tác giả: Richard J. Gerrig, Philip G. Zimbardo
Ký hiệu tác giả: GE-R
Dịch giả: Kim Dân
DDC: 150.19 - Các hệ thống, trường phái, quan điểm tâm lý học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008137
Nhà xuất bản: Lao động
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 27
Số trang: 662
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008438
Nhà xuất bản: Lao động
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 27
Số trang: 662
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 7
Cách sử dụng cuốn sách này 8
Chương I: TÂM LÝ HỌC VÀ ĐỜI SỐNG 10
Điều gì khiến cho tâm lý học trở thành độc đáo? 11
Sự phát triển của tâm lý học hiện đại 15
Các nhà tâm lý học làm gì? 24
Chương II: CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÂM LÝ 28
Tiến trình nghiên cứu 29
Tiêu chuẩn đánh giá tâm lý 43
Vấn đề chủng độc trong nghiên cứu về con người và động vật 47
Để trở thành nhà nghiên cứu khôn ngoan 50
PHẦN PHỤ LỤC THỐNG KÊ 54
Phân tích dữ liệu 56
Để trở thành người sử dụng số liệu thống kê khôn ngoan 66
Chương III: TÂM LÝ HỌC VÀ CƠ SỞ TIẾN HÓA CỦA HÀNH VI 68
Di truyền và tập tính 69
Sinh học và hành vi 77
Hoạt động của hệ thần kinh 97
Chương IV: CẢM GIÁC VÀ TRI GIÁC 111
Cảm giác, tổ chức, các định, và nhận thức 111
Tri thức về thế giới qua cảm giác 118
Thị giác 123
Thính giác 134
Các giác quan khác 140
Hoạt động của các giác quan trong quá trình tri giác 145
Quá trình xác định và quá trình nhận thức 155
Chương V: TÂM TRÍ, Ý THỨC VÀ NHỮNG TRẠNG THÁI ĐAN XEN 161
Nội dung của ý thức 162
Các chức năng của ý thức 165
Giấc ngủ và giấc mơ 169
Các trạng thái thay đổi của ý thức 181
Chương VI: SỰ TIẾP THU TRI THỨC VÀ PHÂN TÍCH HÀNH VI 194
Nghiên cứu về tri thức 195
Kiểu điều kiện cổ điển: Nhận biết những dấu hiệu có thể tiên đoán 197
Kiểu điều kiện có thể quan sát: Tìm hiểu về những kết quả 208
Sinh học và tri thức 220
Những ảnh hưởng của tri thức đối với việc nhận biết 223
Chương VII: TRÍ NHỚ 231
Trí nhớ là gì? 232
Trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ đang vận hành 240
Trí nhớ dài hạn: Việc mã hóa và phục hồi 246
Những cấu trúc trí nhớ dài hạn 257
Những khía cạnh sinh học của trí nhớ 264
Chương VIII: QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC 272
Nghiên cứu nhận thức 273
Sử dụng ngôn ngữ 278
Nhận thức thị giác 289
Giả quyết và suy luận vấn đề 292
Đánh giá và quyết định 302
Chương IX: TRÍ THÔNG MINH VÀ VIỆC ĐÁNH GIÁ TRÍ THÔNG MINH 312
Đánh giá tâm lý là gì? 312
Đánh giá trí thông minh 318
Lý thuyết và trí thông minh 323
Quan điểm xã hội về trí thông minh 329
Tính sáng tạo 336
Sự đáng giá và xã hội 340
Chương X: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CON NGƯỜI TRONG SUỐT CUỘC ĐỜI 343
Nghiên cứu sự phát triển 344
Sự phát triển thể chất trong suốt cuộc đời 345
Sự phát triển nhận thức trong suốt cuộc đời 352
Lĩnh hội ngôn ngữ 362
Sự phát triển xã hội trong suốt cuộc đời 367
Sự phát triển giống 384
Sự phát triền đạo đức 386
Chương XI: ĐỘNG CƠ THÚC ĐẨY 393
Tìm hiểu về động cơ thúc đẩy 394
Ăn 401
Những hành vi giới tính 409
Động cơ thúc đẩy đối với thành tich cá nhân 422
Hệ thống cấp bậc của các nhu cầu 428
Chương XII: CẢM XÚC, SỰ CĂNG THẲNG VÀ SỨC KHỎE 431
Cảm xúc 432
Căng thẳng trong cuộc sống 444
Tâm lý học sức khỏe 463
Chương XIII: TÌM HIỂU TÍNH CÁCH CON NGƯỜI 478
Các học thuyết về thể loại và đắc điểm 479
Các học thuyết tâm lý động học 487
Các học thuyết nhân văn 495
Các học thuyết nhận thức 495
Các học thuyết nhận thức và tìm hiểu xã hội 498
Các học thuyết về cái tôi 503
So sánh các học thuyết tình cách 507
Đánh giá tính cách 508
Chương XIV: CÁC RỐI LOẠN TÂM LÝ 515
Bản chất của các rối loạn tâm lý 516
Phân loại các rối loạn tâm lý 524
Các dạng rối laojn tâm lý chủ yếu 527
Những rối loạn tâm thần phân liệt 548
Vết nhơ trong ứng xử với bệnh tâm thần 557
Chương XV: TRỊ LIỆU RỐI LOẠN TÂM LÝ 561
Bối cảnh điều trị 561
Các biện pháp tâm lý động học 565
Các liệu pháp hành vi 569
Liệu pháp nhận thức 578
Liệu pháp nhân văn 580
Liệu pháp nhóm 583
Liệu pháp sinh y 585
Đánh giá việc điều trị và các chiến lược phòng chống 591
Chương XVI: NHẬN THỨC XÃ HỘI VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ 598
Cơ cấu thực tại xã hội 599
Những thái độ, thay đổi thái dộ và hành động 607
Thành kiến 616
Các mối quan hệ xã hội 620
Chương XVII: CÁC TIẾN TRÌNH CÁC HỘI VÀ VĂN HÓA 628
Sức mạnh của hoàn cảnh 628
Lòng vị tha và hành vi hỗ trợ xã hội 637
Sự gây hấn 644
Tâm lý của xung đột và hòa bình 654
Điểm lưu ý cuối cùng 661