Le Siège
Phụ đề: du blitz à l'avance japonaise
Tác giả: Abraham Rothberg
Ký hiệu tác giả: RO-A
DDC: 909 - Lịch sử thế giới
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012261
Nhà xuất bản: Marabout Université
Năm xuất bản: 1962
Khổ sách: 16
Số trang: 232
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích