Thế giới một thoáng này
Phụ đề: Một lược sử của nhân loại từ thời hái lượm đến thời Internet
Tác giả: David Christian
Ký hiệu tác giả: CH-D
Dịch giả: Mai Lê
DDC: 909 - Lịch sử thế giới
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008732
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 23
Số trang: 167
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tiểu luận dẫn nhập: Lịch sử như bài học tiến hóa  
Nguyễn Xuân Xanh ix
Dẫn nhập  
David Christian xxvii
Tiền-sử: TRƯỚC SỰ KHỞI ĐẨU  1
Những buổi đầu: KỶ NGUYÊN HÁI LƯỢM  
-        Nghiên cứu kỷ nguyên những người hái lượm 15
-        Những buổi đầu của lịch sử nhân loại 18
-        Những lối sống hái lượm 23
-        Những thay đổi lớn trong kỷ nguyên những người hái lượm 29
-        Kỷ nguyên nhũng người hái lượm trong lịch sử thế giới 39
Sự tăng tốc: KỶ NGUYÊN NÔNG NGHIỆP  
-        Các nguồn gốc của nông nghiệp 43
-        Những nét đặc trưng chung và các xu hướng dài hạn 52
-         Các cộng đồng nông nghiệp trước khi các thành phố hình thành: 8000 - 3000 TCN 59
-         Những thành phố và nhà nước đẩu tiên: 3000- 500 TCN  64
-         Nông nghiệp thành phố, và các đế chế: 500 TCN - 1000 SCN 72
-         Các xã hội nông nghiệp trong đêm trước của cuộc cách mạng hiện đại: 1000 - 1750 78
-         Kỷ nguyên nông nghiệp trong lịch sử thế giới 84
Thế giới chúng ta: KỶ NGUYÊN HIỆN ĐẠI  
-          Những nét đặc trưng và xu hướng chính của kỷ nguyên hiện đại 87
-          Lý giải cuộc cách mạng hiện đại 93
-          Cuộc cách mạng công nghiệp: 1750 - 1914 98
-          Khủng hoảng thế kỷ hai mươi: 1914 - 1945 105
-          Giai đoạn đương thời: 1945 - hiện tại 117
-          Kết quả chung cuộc của loài người 130
Phụ lục A: Sử dụng Thế giới một thoáng này trong lớp học 131
Phụ lục B: Sự phân kỳ trong lịch sử Thế giới 149
Phụ lục C: Nguồn tài liệu tham khảo 153 
Đôi nét về tác giả  
Lời cám ơn 160
Bảng chú dẫn