Lịch sử thế giới
Tác giả: Nguyễn Hiến Lê, Thiên Giang
Ký hiệu tác giả: NG-L
DDC: 909 - Lịch sử thế giới
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001902
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 19
Số trang: 172
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015658
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 19
Số trang: 172
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN THỨ NHẤT: THỜI TRUNG CỔ CHÂU ÂU   
Chương I. Tình hình thế giới vào cuối đời Thượng Cổ 5
1. Hai đế quốc cầm đầu văn minh nhân loại 5
2. Thế giới chia làm hai vùng riêng biệt 7
Tóm tắt 9
Chương II. Đế quốc La Mã sau khi bị Rợ xâm lăng  
1. Người Rợ xâm lăng Tây đế quốc La Mã 10
2. Vương quốc Franc và giòng Mérovingien 11
3. Tình hình xứ Gaude dưới triều Mérovingien 15
4. Đông đế quốc La Mã và vua Justinien 16
5. Đế quốc Hy Lạp 17
Tóm tắt 19
Chương III. Sự bành trướng của đạo Da Tô 20
1. Nguyên nhân phát triển của đạo Da Tô 20
2. Giáo hoàng Gregoire le Grand và uy quyền Giáo hoàng 21
3. Đạo Da Tô toàn thịnh 22
Tóm tắt 24
Chương IV. Sự bành trướng của đạo Hồi 25
1. Xứ Ả Rập khi Mahomet ra đời 25
2. Hồi giáo và giáo chủ Mahomet 26
3. Giáo lý đạo Hồi 27
4. Đế quốc Ả Rập 30
5. Văn minh Hồi giáo 32
Tóm tắt 36
Chương V. Đế quốc Byzantine thời Trung Cổ 37
1. Chính trị 37
2. Kinh tế 38
3. Xã hội văn hóa 39
4. Đế quốc suy 40
Tóm tắt 42
Chương VI. Tình hình xứ Gaude ở Tây Âu 43
1. Giòng Caroligien thay dòng Merovingien ở Gaule 43
2. Vua Charlemagne và công việc chinh phục toàn cõi Tây Âu 44
3. Chính trị, xã hội, văn hóa Tây Âu trong thời kì Charlemagne 45
4. Đế quốc Charlemagne suy 47
5. Triều Capetien thay triều Caroligien  
Tóm tắt 51
Chương VII. Chế độ xã hội trong thời Trung Cổ  
Chế độ phong kiến 52
1. Chế độ phong kiến xuất hiện 52
2. Đẳng cấp trong xã hội phong kiến 54
a. Giai cấp quý tộc 55
b. Giai cấp nông dân 56
3. Đời sống nông nô 58
4. Giai cấp thị dân: phú hào, công nhân 59
Tóm tắt 62
Chương VIII. Giáo hội trong chế độ phong kiến 63
1. Xã hội công giáo và phong trào cải cách trong gíao hội 63
2. Uy quyền tôn giáo thời Trung cổ 65
3. Chiến tranh Thập tự 66
a. Nguyên nhân 67
b. Các cuộc chiến tranh 68
c. Kết quả 70
Tóm tắt 73
Chương IX. Sự tiến hóa của chế độ phong kiến 74
1. Mâu thuẫn trong chế độ phong kiến 74
2.  Thể dạng chính trị của chế độ phong kiên; chính phủ lãnh chúa và chính phủ quân chủ trung ương tập quyền 76
tóm tắt 79
Chương X. văn minh Tây phương trong thời đại trung cổ 80
1. Nông nghiệp: sinh hoạt nông dân 80
2. Công nghệ: sinh hoạt công dân và cách tổ chức trong ngành thủ công 81
3. Thương nghiệp phát triển- uy thế các thương nghiệp đồng minh- các cơ sở thương mại Bắc Âu và Địa Trung Hải 83
4. Thành trì trong thời Trung Cổ 86
5. Đời sống tinh thần của xã hội giáo dục, học thuật văn nghệ, kiến trúc 87
6. Nghệ thuật kiến trúc: nghệ thuật “roman” và nghệ thuật “gothique” 88
7. Tình hình văn nghệ các xứ lân cận Pháp, Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha 91
Tóm tắt 96
Chương XI. Chiến tranh Trăm năm 98
1. Nguyên nhân chiến tranh 98
2. Nước Pháp thời Jean Le Bon và Charles V 99
3. Triều Charles VI, nước Pháp bị qua phân 102
4. Jeanne d’Are giải phóng nước Pháp 103
Tóm tắt 106
Kết luận 107
Phần thứ hai: Trung hoa từ Ngũ Đại đến Nguyên 109
Chương I. Nhà Bắc Tống 109
1. Nhà Bắc Tống diệt thập quốc, thống nhất Trung hoa, thành lập chánh thể trung ương tập quyền 109
2. Sự phát triển xã hội trung hoa dưới triều Tống: kinh tế, chính trị, văn hóa4 112
3. Nhà Tống dưới áp lực của Bắc Liêu và Tây Hạ 116
4. Kế hoạch cải cách của Vương An Thạch 117
5. Người Kim diệt nước Tống 121
Tóm tắt 123
Chương II. Nhà Nam Tống 125
1. Nam Tống dưới áp lực người Kim 125
2. Người Mông Cổ mở cuộc xâm lăng 126
3. Mông Cổ tiêu diệt nước Kim và nước Tống 128
Tóm tắt 130
Chương III. Nhà Nguyên 132
1. Thành Cát Tư Hãn thành lập đế quốc Mông Cổ 132
2. Ảnh hưởng các nước văn minh, nhất là Trung Quốc 133
3. Chính sách thống trị của người Mông Cổ ở Trung Hoa 136
4. Đế quốc Mông Cổ sụp đổ 139
Tóm tắt 141
Chương IV. Trung hoa dưới triều Nguyên 142
1. Kinh tế 142
2. Chính trị, xã hội, văn hóa 145
3. Tóm tắt 148
Chương V. Ấn Độ vào thời Trung Cổ 149
Tóm tắt 156
Kết luận 157
Những biến cố lớn trong thời Trung Cổ 166