Huit catéchèses baptismales
Tác giả: Saint Jean Chrysostome
Ký hiệu tác giả: SA-C
DDC: 234.161 - Bí tích Rửa tội
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011304
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1957
Khổ sách: 18
Số trang: 282
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích