Bí tích học. Bí tích Thánh Tẩy
Tác giả: Lm. Augustino Nguyễn Văn Trinh
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 234.161 - Bí tích Rửa tội
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003146
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 480
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004949
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 480
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009233
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 480
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mở 5
Các Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo 5
Bảy Bí tích của Hội Thánh 5
Các BT khai tâm Kitô giáo 6
Khai tâm Kitô giáo 6
Bí tích Thánh Tẩy 8
Chương I. Lịch Sử 9
Những Tiền Đề Của Nghi Thức Thánh Tẩy  Kitô Giáo 9
Nghi Thức Thanh Tẩy Từ Các Tôn Giáo Đến Hết Thời Cựu Ước 10
1. Thanh tẩy – sự kiện phổ quát 10
a, Đại cương 10
b, Liên hệ 12
c, Tắm thanh tẩy 12
2. Cựu Ước 14
a. Các nghi thức thanh tẩy 15
b. Thanh tẩy cho người prosélyte 23
c. Nghi thức tắm của nhóm Essenien 33
d. Nghi thức thanh tẩy của Gioan Tẩy Giả 42
Chương II: Tân Ước 51
I. Phần Thánh Kinh 52
1. Chúa Giêsu chịu phép rửa 56
a. Đức Giêsu chịu phép rửa bởi “Gioan” 56
b. Nối kết Chúa Giêsu và Gioan Tẩy Giả trong huyết tộc 58
c. Công tác nối kết Chúa Giêsu và Gioan trong sứ vụ 59
d. Đây là một mầu nhiệm mà cả Gioan và Đức Giêsu phải tuân phục 63
e. Phân biệt hai nghi thức 63
f. Epiphania 65
2. Bí tích Thánh Tẩy trước thời Thánh Phaolô 72
a. Lễ hiện xuống 73
b. Đoạn Cv 8,15-17 74
c. Đoạn Cv 10,44-48 76
d. Đoạn Cv 18, 24-28 78
3. Thánh Phaolô 80
a. Vấn đề liên hệ giữa đức tin và thanh tẩy 92
a1. Người công chính nhờ đức tin sẽ được sống 93
a2. Tin vào Đức Giêsu Kitô 94
a3. Đức tin phải đi đến phép rửa để được hội nhập vào Đức Kitô 95
a4. Trong Đức Kitô, chúng ta lãnh nhận Thần Khí của Người 96
b. Vấn đề liên hệ giữa thánh tẩy và hội thánh 96
c. Vấn đề khuyến thiện trong thần học thánh Phaolô 97
Phụ lục 1: Phép rừa cho kẻ chết? 101
Phụ lục 2: Về vấn đề “công chính hóa” 103
4. Thánh Gioan 111
a. Chủ đề 1: Đức tin 112
b. Chủ đề 2: Thấy mà tin; không thấy mà tin 113
b1. Thấy mà tin 113
b2. Thấy mà làm chứng 114
b3. Không thấy mà tin 114
c. Chủ đề 3: Ânmnèse (tưởng nhớ) 115
d. Chủ đề 4: Máu và Nước  120
d1. Đức Giêsu chịu phép rửa của 121
d2. Đức Giêsu đối thoại với ông Nicôđêmô 125
d3. Lời chứng cuối cùng của Gioan Tẩy Giả 131
d4. Đức Giêsu với người phụ nữ Samaritan 133
d5. Đức Giêsu chữa người liệt tại Bết-da-tha 140
d6. Đức Giêsu chữa một người mù từ thuở mới 143
5. Phêrô 150
a. Thánh thi thứ nhất 151
b. Thánh thi thanh tẩy thứ hai 171
c. Bài thánh thi thứ ba 197
d. Thánh thi thứ tư 199
6. Đức Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Tẩy lúc nào? 217
II. Cách Thực Hành Bí Tích Thánh Tẩy Trong Thời Tân Ước 222
1. Hành động Thánh Tẩy 226
2. Lời kèm theo hành động 227
a. Lời của huấn giáo thu gọn 230
b. Lời được đón nhận trong việc tuyên xưng đức tin 234
c. Lời trong công thức bí tích 236
d. Lời diễn giải 237
3. Việc đỡ đầu 239
4. Những nghi thức dẫn nhận đến BT Thánh Tẩy 242
5. BT Thêm Sức 245
Chương III: Quá Trình Phát Triển Của BT Thánh Tẩy 247
I. Thời các Giáo phụ 247
1. Thế kỷ thứ hai 249
a. Sách DIDACHÈ 249
b. Chứng cứ thứ hai: bài hộ giáo của thánh Giustinô 264
2. Thế kỷ thứ ba 269
a. Các trường giáo lý 269
b. Traditio Apostolica của Hippolyt 270
3. Bí tích Thánh Tẩy ở thế kỷ thứ 4 đến thứ 6 305
a. Rửa tội cho trẻ em 305
b. Nghi thức Thánh Tẩy tại Giêrusalem vào cuối thế kỷ thứ 4 316
c. Thánh Augustinô 321
d. Kết thúc thời các Giáo phụ 342
II. Bí Tích Thánh Tẩy thời Kinh Viện đến Công đồng Tridentinô 352
1. Thời Kinh Viện (Scholastik) 352
2. Công đồng Triđentinô 413
Chương IV: Thần Học Bí Tích Thánh Tẩy Trong Thời Hiện Đại 429
I. Thần học về Bí tích Thánh Tẩy 433
1. Lời nguyện làm phép rửa tội 433
2. Nghi thức gia nhập Kitô giáo của người lớn 436
a. Thời chuẩn dự tòng 438
b. Thời dự tòng 438
c. Thời kỳ thanh tẩy và soi sáng 440
d. Các BT nhập đạo 442
e. Thời gian nhiệm huấn 443
3. Ordo Baptismi Parvulorum 448
a. Tầm quan trọng của việc rửa tội trẻ nhỏ 449
b. Thừa tác viên và những phần vụ 450
c. Thời gian và nơi rửa tội trẻ nhỏ 452
d. Cơ cấu nghi thức rửa tội trẻ nhỏ 454
4. Những điều cần biết chung khi cử hành nghi lễ rửa tội 456
a. Sự cao trọng của phép rửa tội 458
b. Các nhiệm vụ và vai trò 459
II. Thần học giáo dân 463
Tạm Kết 475