Hoa trái của Thần Khí trong đời sống hằng ngày
Nguyên tác: Il frutto dello Spirito nella vita quotidiana
Tác giả: HY. Carlo Maria Martini
Ký hiệu tác giả: MA-C
DDC: 248.25 - Canh tân đời sống và dấn thân
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008014
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 69
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008015
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 69
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Hoa trái của Thần Khí là Bác ái 7
- Trọng tâm của nền luân lý Tân ước 7
- Bác ái là gì? 12
- Các câu hỏi gợi ý để suy gẫm 16
Hoa trái của Thần Khí là Từ tâm 19
- Tính cụ thể của nền luân lý Thánh Kinh 19
Hoa trái thứ sáu trong danh sách của thư Galata (5, 22) 21
- Hoa trái của Thần Khí là Từ tâm 24
Thế nào là Từ tâm? 24
Từ tâm đến từ đâu? 25
Cụ thể Từ tâm làm được những việc gì? 26
Trái ngược với lòng Từ tâm là gì? 30
- Các câu hỏi dùng để cầu nguyện 31
Hoa trái của Thần Khí là Tiết độ và Tự chủ 33
Dẫn nhập 33
- Hoa trái của Thần Khí là Tiết độ 35
- Hoa trái của Thần Khí là Tự chủ 39
- Những câu hỏi để hồi tâm 43
Hoa trái của Thần Khí là Ân cần, Hiền hậu, Khoan dung 45
- Hoa trái của Thần Khí là Ân cần 46
- Hoa trái của Thần Khí là Hiền hậu 49
- Hoa trái của Thần Khí là Khoan dung 52
- Các câu hỏi về ba thái độ này 55
Hoa trái của Thần Khí lả Hoan lạc và Bình an 57
- Hoa trái của Thần Khí là Hoan lạc 58
- Hoa trái của Thần Khí là Bình an 62
- Chúng ta có vui mừng, hoan lạc, và có là người xây dựng hòa bình không? 66
Kết luận 68