Tình yêu và lề luật
Tác giả: Lm. Giuse Đỗ Văn Khang
Ký hiệu tác giả: DO-K
DDC: 241.2 - Lề luật và nền tảng luân lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007936
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 103
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007937
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 103
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015285
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 103
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015358
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 103
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG I: LUẬT VĨNH CỬU  9
I. Bàng Chứng về sự hiện hữu của Thiên Chúa 9
1. Dựa vào các quy luật và hoạt động của các vạn vật trong vũ trụ  10
2. Bàng chứng dựa vào con người cũng như phẩm giá của họ  15
II. Nội dung Luật vĩnh cửu  25
CHƯƠNG II: LUẬT TỰ NHIÊN  27
1. Đặt vấn đề  27
2. Nội dung luật tự nhiên  31
CHƯƠNG III: LUẬT DO CON NGƯỜI ĐẶT RA  34
1. Dẫn nhập  34
2. Luật do con người đặt ra  38
CHƯƠNG IV: LUẬT CŨ (LUẬT DƯỢC THIÊN CHÚA MẶC KHẢI TRONG CỰU ƯỚC)  40
1. Sự hiểu lề luật  40
2. Nội dung Luật cũ  45
3. Việc tuân giữ Luật cũ  48
CHƯƠNG V: LUẬT MỚI  60
1. Dân nhập  60
2. Sự loan báo tiên tri  61
3. Sự thực hành Luật mới  66
CHƯƠNG VI: ĐỨC MẾN TRONG LUẬT MỚI  78
I. Khái niệm Đức mến và tình yêu  78
II. Đức mến đối với Thiên Chúa  82
1. Đức mến đối với Thiên Chúa được thể hiện qua sự hiệp thông với Đức Kitô 83
2. Đức mến đối với Thiên Chúa được thể hiện qua đời sống trong Chúa Thánh Thần  84
3. Đức mến đối với Thiên Chúa được thể hiện qua sự liên kết với Chúa Cha 86
III. Đức mến đối với tha nhân  87
1. Sự tha thứ  88
2. Yêu thương kẻ thù  99
3. Chết cho người mình yêu  91
4. Yêu đồng loại bằng chính tình yêu của Thiên Chúa  93
5. Luật mới dậy con người thực hành các hành vi tôn giáo  95
IV.  Đức mến đối với bản thân  96