Các giới răn
Phụ đề: Mười giới răn của Chúa; sáu giới răn của Hội Thánh; 59 vấn nạn
Tác giả: Lm. Fx. Tân Yên
Ký hiệu tác giả: TA-Y
DDC: 241.2 - Lề luật và nền tảng luân lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002569
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 20
Số trang: 333
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003501
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 287
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004930
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 287
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006752
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 287
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I. TỔNG QUÁT VỀ THẬP GIỚI 1
MỤC I. Thập Giới, yêu sách của Giao ước 1
MỤC II. Đặc tính sư phạm trong Thập Giới 3
MỤC III. Thập Giới và luật tự nhiên 7
MỤC IV. Thập Giới đối với Chúa Kitô và Giáo Hội 11
MỤC V : Đặc tính cộng đoàn trong Thập Giới 24
MỤC VI: Thập Giới diễn tả môì tương quan giữa Thiên Chúa với loài người 27
PHẦN II: VI PHẠM THẬP GIỚI 31
MỤC I : Về tội nói chung 31
PHẦN III. CÁC GIỚI RĂN CỦA CHÚA 45
MỤC I. Giới răn thứ nhất 45
Mục II. Giới ran thứ hai 91
Mục III. Giới răn thứ ba 116
Mục IV. Giới răn thứ tư 126
Mục VIII. Giới rãn thử bảy và thứ muời 179