Luân lý Kitô giáo qua mười điều răn
Tác giả: Gm. Matthêô Nguyễn Văn Khôi
Ký hiệu tác giả: NG-K
DDC: 241.2 - Lề luật và nền tảng luân lý
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007194
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 371
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007532
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 371
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013133
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 371
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

 

LỜI NGỎ 3
DẪN NHẬP 5
CHƯƠNG I: MƯỜI ĐIỀU RĂN NÓI CHUNG  
1. Mười điều răn trong Thánh Kinh Cựu Ước 7
Tên gọi và hình thức văn chương 8
Bối cảnh của mười điều răn 13
Lịch sử hình thành mười điều răn 18
Những thành phần nhận lãnh mười điều răn 23
Ý nghĩa của mười điều răn trong Cựu Ước 25
2. Mười điều răn trong Thánh Kinh Tân Ước 28
Các sách Tin Mừng 29
Các thư Phaolô và Gioan 40
3. Mười điều răn trong truyền thống Giáo Hội 42
CHƯƠNG II: ĐIỀU RĂN THỨ NHẤT: THỜ PHƯỢNG VÀ KÍNH MẾN NGƯỜI TRÊN HẾT MỌI SỰ  
1. Tin, cậy, mến 52
Đức tin 54
- Bản chất của đức tin 55
+ Đức tin là sự gặp gỡ cá vị giữa con người với Thiên Chúa 56
+ Đức tin là sự chấp nhận các chân lý mạc khải 58
- Đức tin cần thiết để được cứu độ 61
- Bổn phận luân lý liên quan đến đức tin 64
+ Bổn phận tin 65
+ Bổn phận nuôi dưỡng và phát triển đức tin 67
+ Bổn phận sống đức tin và tuyên xưng đức tin 71
+ Bổn phận truyền bá đức tin 73
+ Bổn phận cổ võ sự hiệp nhất đức tin 75
+ Bổn phận bảo vệ đức tin 77
- Những tội nghịch với đức tin 82
+ Không tin 82
+ Lạc giáo 87
+ Bội giáo 90
+ Ly giáo 92
+ Hoài nghi 94
Đức cậy 96
- Bản chất của đức cậy 97
+ Đức cậy: một nhân đức siêu nhiên 98
+ Đức cậy: một nhân đức đối thần 103
+ Đức cậy trong tương quan với đức tin và đức mến 105
+ Đức cậy: nhân đức của người lữ hành 107
- Đức cậy và đời sống luân lý của người Kitô hữu 110
+ Sự cần thiết của đức cậy 111
+ Những đòi hỏi của đức cậy 112
- Những tội nghịch với đức cậy 120
+ Ngã lòng hay thất vọng 120
+ Tự phụ 123
Đức mến 126
- Bản chất của lòng mến Chúa 127
+ Một tình yêu siêu nhiên 127
+ Một nhân đức đối thần 130
+.Một tình yêu tuyệt đối 134
- Đức mến trong đời sống đạo đức của người Kitô hữu 135
+ Vai trò của đức mến trong đời sống luân lý 136
+ Đức mến là một điều răn 140
+ Bổn phận đối với đức mến 143
- Những tội nghịch đức mến 143
+ Tội lãnh đạm 146
+ Tội nguội lạnh 148
+ Tội lười biếng 148
+ Tội vô ơn 149
+ Tội oán ghét Thiên Chúa 150
2. Thờ phượng Thiên Chúa 154
Bản chất việc thờ phượng 155
- Thờ phượng Thiên Chúa 155
- Tôn trọng các thánh 159
Bổn phận thờ phượng Thiên Chúa 162
- Bổn phận thờ phượng nói chung 162
- Bổn phận thờ phượng bên trong, bên ngoài và tập thể 166
Các hình thức thờ phượng 169
- Thờ lạy 169
- Cầu nguyện 172
+ Bản chất của việc cầu nguyện 173
+ Sự cần thiết của việc cầu nguyện 177
+ Điều kiện để cầu nguyện 181
- Lễ tế 188
- Khấn hứa 191
+ Ý nghĩa và giá trị của khấn hứa 191
+ Điều kiện để lời khấn có giá trị và hiệu lực 195
+ Sự ràng buộc và thực hiện lời khấn 198
+ Chấm dứt lời khấn 199
Những tội nghịch với đức thời phượng 202
- Thờ ngẫu tượng 203
- Mê tín dị đoan 209
+ Khái niệm 210
+ Nguồn gốc phát sinh 213
+ Phân loại mê tín 217
+ Đánh giá về hiện tượng mê tín nói chung 220
+ Mô tả và phán đoán luân lý về một số hình thức mê tín phàm tục 224
- Các tội nghịch đức thờ phượng khác 240
+ Thử thách Thiên Chúa 240
+ Phạm thánh 242
+ Mại thánh 247
CHƯƠNG III: ĐIỀU RĂN THỨ HAI: CHỚ KÊU TÊN ĐỨC CHÚA TRỜI VÔ CỚ  
1. Danh Thiên Chúa trong Thánh Kinh 251
Danh Thiên Chúa trong Cựu Ước 252
Danh Thiên Chúa trong Tân Ước 255
Bổn phận tôn kính danh Thiên Chúa 257
2. Các hình thức tôn kính danh Thiên Chúa 258
Tuyên xưng dạnh Chúa 258
Kêu cầu danh Chúa 258
Thề nhân danh Chúa 262
- Giáo huấn Thánh Kinh và Thánh Truyền 263
- Bản chất của lời thề 269
- Chất thể và những điều kiện của lời thề 272
- Sự ràng buộc của lời thề 275
3. Các tội bất kính và xúc phạm danh Đức Chúa 276
Kêu tên Chúa vô cớ 277
Thề gian, bội thề và thề làm điều xấu 280
Lộng ngôn phạm thượng 282
- Bản chất và các hình thức lông ngôn 283
- Ác tính của tội lông ngôn phạm thượng 287
CHƯƠNG IV: ĐIỀU RĂN THỨ BA GIỮ NGÀY CHÚA NHẬT  
1. Ngày sabát 292
Ngày hưu lễ để tưởng nhớ biến cố giải phóng khỏi Ai cập 294
Ngày hưu lễ để tưởng nhớ công trình sáng tạo của Thiên Chúa 296
Đức Giêsu và ngày Sabát 298
2. Ngày Chúa Nhật 299
Diễn biến lịch sử 300
Ý nghĩa thần học của ngày Chúa nhật 305
- Ngày tưởng niệm mầu nhiệm Phục sinh 306
- Ngày cử hành hy tế tạ ơn 311
- Hướng về ngày Chúa quang lâm 315
Luật buộc giữ ngày Chúa nhật nói chung 320
3. Luật buộc dự lễ Chúa nhật 324
Luật buộc dự lễ Chúa nhật qua dòng lịch sử 325
Lý do và ý nghĩa của luật buộc 328
Cách thức chu toàn luật buộc 335
Mức độ ràng buộc và những trường hợp miễn chuẩn 340
4. Luật nghỉ việc ngày Chúa nhật 344
Diễn tiến lịch sử của luật nghỉ việc ngày Chúa nhật 345
Ý nghĩa và mục đích của luật nghỉ việc ngày Chúa nhật 359
Phạm vi và mức độ ràng buộc của luật nghỉ lễ ngày Chúa nhật 359
Những trường hợp miễn chuẩn 362
THƯ MỤC 365
MỤC LỤC 367