Tự do và lề luật
Tác giả: Lm. Vinh Sơn Đỗ Hoàng
Ký hiệu tác giả: DO-H
DDC: 241.2 - Lề luật và nền tảng luân lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005586
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 151
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005587
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 151
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005588
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 151
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005589
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 151
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005590
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 151
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Chương I: Tự do là điều căn bản trong đời sống con người 11
1. Con người được tạo dựng theo hình ảnh Chúa 11
2. Tự do của con người trước khi phạm tội nguyên tổ 25
3. Lạm dụng sự tụ do và vi phạm luật Chúa trong tội Nguyên tổ 34
Chương II: Chính vì lợi ích của con người mà Thiên Chúa đã ban lề luật cho họ 40
1. Luật tự nhiên 44
2. Luật do con người thiết lập 56
3. Luật mạc khải trong Cựu Ước 69
4. Luật mạc khải trong Tân Ước 83
Chương III: Mối liên hệ giữa tự do và lề luật 98
1. Luật lệ chân chính được thiết lập với mục đích giúp con người có sự tự do 98
2. Trách nhiệm của Giáo Hội đối với tự do của con người 115
3.Mối liên hệ giữa tự do và lề luật 131
Kết luận 141