Lịch sử những ngày lịch sử Giáo hội và xã hội
Tác giả: Lm. Phaolô Nguyễn Hòa Kiên
Ký hiệu tác giả: NG-K
DDC: 270 - Lịch sử Giáo Hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001981
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 27
Số trang: 400
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001982
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 27
Số trang: 400
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011081
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 27
Số trang: 400
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015371
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 27
Số trang: 400
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích