Nguồn gốc Kitô giáo từ Đức Giêsu đến năm 451
Phụ đề: Từ Đức Giêsu đến Giáo hội thời các Tông phụ 70-140
Tác giả: Lm. Vincent Lê Phú Hải, OMI
Ký hiệu tác giả: LE-H
DDC: 270 - Lịch sử Giáo Hội
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010446
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 279
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010453
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 279
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Li mở đầu 9
Phần I: Thế giới tiền Kitô giáo thế kỷ thứ 1 11
Chương 1: Do Thái giáo trước thềm công nguyên 13
1.  Môi trường cuộc sống 16
2.  Bối cảnh địa lý 16
3.  Dân ítraen 18
4.  Tình hình tôn giáo 26
5.  Những trào lưu chuyên biệt 34
6.  Cộng đoàn Do Thái hải ngoại 41
7.  Ngôn ngữ trong Do Thái giáo 50
8.  Do Thái giáo hiệp nhất? 51
9.  Do Thái giáo Palestine suy sụp 53
Chương 2: Văn minh Hy Lạp và thế giới La Mã ở thế kỷ thứ 1 57
I.   Văn minh Hy Lạp 57
1.  Những mốc lịch sử 55
2.  Xã hội và tôn giáo 58
3.  Phụng tự dân ngoại  58
4.  Những tôn giáo bí nhiệm 59
5.  Những triết lý 63
II.  Thế giới La Mã thế kỷ thứ 1 65
1.  Những mốc lịch sử 66
2.  Quyền hành 66
3.  Các cơ quan  69
4.  Xã hội 69
5.  Não trạng 70
6.  Tôn giáo 71
Phần II: Đức Giêsu và thời các Tông phụ (Thế kỷ thú I) 79
Chương 3: Đức Giêsu Nazareth 81
I.    Đức Giêsu trong nguồn tài liệu La Mã 82
1.  Pline thứ (khoảng 61-115) 82
2.  Tacite (khoảng 55-120) 83
3.  Suétone (khoảng 75-155) 84
II.  Đức Giêsu trong nguồn tài liệu Do Thái 85
1.  Flavius Josephe (37-100) 86
2.  Talmud Babylone 89
3.  Sefer Toledoth Yeshou 91
III.  Nguồn tài liệu đến từ Kitô giáo 92
1.  Tân ước 92
2.  Nguồn tài liệu đến từ Ngụy thư 99
3.  Những khả năng và giới hạn trong việc dựng lại lịch sử 102
4.  Những tiêu chuẩn xác định sử tính 103
IV. Đức Giêsu Kitô 105
1. Những điều biết về Đức Giêsu 106
2. Những biến cố trong đời Đức Giêsu 107
3. Những tước hiệu cho Đức Giêsu 127
4. Thời gian chuyển tiếp 132
5. Sứ điệp phố quát 133
6. Tương quan với Lề luật 133
Tạm kết 134
Chương 4: Giáo hội thời các Tông đồ (30-64) 135
I.  Những nguồn tài liệu chính 135
1. Nền văn chương mạo danh 135
2. Nền văn chương thư quy 137
3. Những thư Phaolô 137
II. Phần ba cuối thế kỷ thứ I 138
1. Khai sinh Giáo hội (30-35) 139
2. Cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi tại Giêrusalem 141
3. Sứ vụ nhóm theo văn hóa Hy Lạp 146
4. Cuộc đời Phaolô 146
III. Những năm cuối thời các Tông đồ (62-70) 169
1. Những khác biệt trong sứ vụ tông đồ 169
2. Tổ chức các cộng đoàn thế kỷ thứ 1 170
IV. Phần ba đầu thế kỷ thứ II: tách ra và chỉnh lại 217
1. Những giai đoạn 217
2. Kitô giáo chia cắt khỏi Ítraen 218
3. Ítraen loại trừ 218
4. Kitô hữu gốc Do Thái? 219
Chương 5: Giáo hội thời các Tông phụ 70-140 243
1. Tác phẩm các Tông phụ 244
2. Văn chương Ngụy thư 261
3. Cơ chế Giáo hội 269
4. Đời sống đức tin 269
4.1. Phép Rửa 270
4.2. Phép Thánh Thể  274
Thư mục 280