Lịch sử Giáo hội Công giáo
Tác giả: Lm. Augustino Nguyễn Văn Trinh
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 270 - Lịch sử Giáo Hội
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003099
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 262
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008067
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 280
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008923
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 280
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

 

TỔNG QUAN
3
I. CUỘC DI DÂN, NHÂN TỐ, VƯƠNG QUỐC CỦA NGƯỜI FRANKEN, ĐẾ QUỐC ĐỨC, KITÔ HOÁ MAN TỘC GERMAN 17
1. Cuộc Di dân 17
2. Nhân tố: 24
3. Quá trình thành lập, phát triển và tan rã của vương quốc frankcn 28
4. Kitô hóa các man tộc 40
II.NƯỚC TOÀ THÁNH 58
a. Nước Toà thánh 58
b. Trận chiến giữa thế quyền (Imperium) và thần quyền (Sacerdotíum) 60
1. Giai đoạn chuẩn bị 60
3. Giai đoạn 1  71
3. Giai đoạn 2  77
5. Giai đoạn 3 : Đức Giáo Hoàng INNOZEZN III (1198-1216) 81
6. Giai đoạn 4 : Trận chiến cuối cùng, sự suy thoái 84
7. Nhận định 88
III. NHỮNG SỰ KIỆN ĐẶC THÙ Ở THỜI TRUNG ĐẠI 109
a. Cuộc ly khai của Giáo Hội Đông Phương 109
1. Vị trí ưu tiên của Giám mục Rôma 110
2. Cuộc ly khai của Giáo hội Đông Phương và Tây Phương 111
b. Hồi giáo và phong trào Thập tự Chinh 114
1. Hồi giáo 114
2. Thập Tự Chinh 130
Phụ lục 136
3. Thập Tự Chinh 165
c. Kinh viện - Scholastik 195
d. Ngôi Giáo Hoàng ở hậu kỳ Trung đại 205
1. Thời Giáo chủ ở AVIGNON (1309-1377) 205
2. Trận chiến cuối cùng giữa ngôi Giáo hoàng và ngôi Hoàng đế 212
3. Cuộc đại ly khai Tây Phương 1378-1415 214
IV. CÁC CÔNG ĐỒNG Ở THỜI TRUNG ĐẠI 218
1. Công Đồng Lateran I Năm 1123 218
2. Công Đồng Laleran II Năm 1139 224
3. Công Đồng Lateran III năm 1179 226
4. Công Đồng Lateran IV năm 1215 231
5. Công Đồng Lyon năm 1245 235
6. Công Đồng Lyon II Năm 1274 239
7. Công Đồng Chuns Viẽnne 243
8. Công Đồng Constance 248
9. Công Đồng Basel 257
10. Công Đồng Lateran V 262