Lịch sử Giáo hội cô đọng. Từ 1350 đến 1789
Tác giả: Thiên Ân
Ký hiệu Tác giả: TH-A
DDC: 270 - Lịch sử, địa lý, con người có liên quan tới Kitô giáo, lịch sử Giáo hội
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000913
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 307
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mở đầu 5
1.Đức Innôcentê VI (1352-1362) 9
2.Đức Urbanô V (1362-1370) 9
3.Đức Grêgôriô XI (1370-1378) 10
4.Thánh nữ Catarina Siena và thánh nữ Brigitta Thụy Điển 10
1.Đức Urbanô VI (1378-1389) 12
2.Giáo hội hai đầu 13
3.Đức Biển Đức XIII (1394-1422) 14
4.Tinh thần Công giáo đích thật 15
5.Công Đồng Pisa (1409) và Roma (1412) 16
6.Công Đồng Constancia (1414) 17
7.Gioan Hus (1369-1415) 18
8.Giải quyết vấn đề ba Giáo hoàng 19
1.Đức Martinô V (1417-1431) 20
2.Đức Eugêniô IV (1431-1447) và Công Đồng Balê 21
nhất Đông - Tây 23
4.Pháp, Đức và Công Đồng Balê 24
5.Thánh nữ Goanna Arc (Jeanne d'Arc) 25
1.Đức Nicôla V (1447-1455) và chủ nghĩa Nhân bản 26
2.Đức Calixtô (1455-1458) 27
3.Đức Piô II (1458-1564) 28
4.Đức Phaolô II (1464-1471) 29
5.Đức Sixtô IV (1471-1484) 29
6.Đức Innôcentê VIII (1484-1492) 32
7.Giêronimô Savonarole 33
1.Đức Alêxanđrô VI (1492-1503) 34
2.Đức Alêxanđrô VI và Carôlô VIII 35
3.Đức Alêxanđrô có kế hoạch canh tân Giáo hội 36
4.Savônarôle lên hàn hỏa 37
5.Kha Luân Bố tìm ra Châu Mỹ 38
6.Đức Piô III (1503) 40
7.Đức Giuliô II (1503-1513) 40
8.Những khó khăn của triều đại Giuliô II 41
9.Công Đồng Chung Latêranô V (1512-1517) 41
10.Đức Lêô X và Công Đồng Latêranô V 42
11.Thân Ước Bôlônia,1516 43
1.Phong trào phục hưng ở Avignon và Pêtrarque 44
2.Nghệ thuật và văn học sau cuộc đại ly khai 45
3.Phục hưng văn học ở Florence 46
4.Phục hưng nghệ thuật ở Florence 47
5.Triết học và Thần học thời phục hưng 49
6.Tân Platon Bán Ngoại giáo và Tân Aristôte Tà Thống 50
7.Các nhà Thần bí 50
8.Ngụy thần bí 51
1.Nước Đức đầu thế kỷ XVI 52
2.Tuổi trẻ của Luthêrô (1483-1507) 54
3.Hình thành thuyết Luthêrô (1507-1517) 55
4.Vụ tranh chấp về ân xá 56
5.Chín mươi lăm mệnh đề ân xá 57
6.Các "thi sĩ" ủng hộ Luthêrô 58
7.Hội nghị Augsbourg (1518) 58
8.Luthêrô và đặc sứ Miltitz (1519) 60
9.Tranh luận tại Lai Xích 60
10.Luthêrô và Đức Lêô X 61
11.Luthêrô và Carôlô V 62
12.Luthêrô tại Wartbourg 63
13.Nhiều người theo Tin Lành 64
14.Từ Loạn Nông Dân (1525) đến hội nghị Augsbourg (1530) 65
15.Từ liên minh Smalkalde đến giáo phái Anabaptistes 67
16.Luthêrô qua đời (1546) 67
1.Nước Anh cuối thế kỷ XV 68
2.Henricô VIII: ly dị Catarina Aragôna 69
3.Henricô VIII bị tuyệt thông 71
4.Ngày tàn của Henricô VIII 74
5.Eđuađô VI lên ngôi (1547) 76
6.Eđuađô VI qua đời (1553) 77
7.Nữ hoàng Maria (1553-1558) 78
8.Nữ hoàng Elisabeth I (1558-1603) 79
9.Nữ hoàng Elisabeth I với Công giáo và thanh giáo 81
1.Xã hội Pháp đầu thế kỷ XVI 82
2.Lefévre Etaples và nhóm "nhà tiệc ly thành Meaux" 84
3.Chính quyền và Tin Lành Pháp 85
4.Tuổi trẻ của Calvinô 86
5.Học thuyết Calvinô: "Hiến Chế Kitô giáo" 87
6.Calvinô ở Genève 88
7.Tin Lành Pháp thời Henri II 90
8.Các phe phái 91
9.Vụ tàn sát ngày Thánh Bathôlômêô (1572) 92
10.Từ Liên Minh đến Henri IV 94
11.Chiếu chỉ Nantes (1598) 95
1.Hòa Lan 96
2.Các xứ Scanđinavia 97
3.Tin Lành tại các xứ Công Giáo và Ly giáo 98
4.Nguyên nhân xã hội và hậu quả chính trị của Cuộc Canh tân Tin lành 99
1."Phục hưng" chân chính và không chống canh tân 101
2.Sống đạo 102
3.Các Giám mục canh tân 103
4.Canh tân các dòng tu cũ 103
5.Các dòng mới ra đời 107
1.Chúa gọi I-Nhã 109
2.Linh Thao 110
3.Giáo lữ và sinh viên 113
4.Bốn mươi tuổi 114
5.Tuyên thệ ở Montmartre và sắc chỉ của Đức Phaolô III 115
6.Hiến pháp dòng 116
7.Những phương tiện hoạt động của dòng 118
8.Dòng bành trướng Thánh I-Nhã qua đời 119
9.Các Giáo Hoàng 120
1.Thế giới Kitô giáo tan nát 121
2.Đức Phaolô III (1534-1549) 123
...