Cuộc lữ hành Đức tin
Phụ đề: Hội thánh phục hưng và hiên đại thế kỷ XV-XXI
Tác giả: Lm. Px. Đào Trung Hiệu, OP
Ký hiệu Tác giả: DA-H
DDC: 270 - Lịch sử, địa lý, con người có liên quan tới Kitô giáo, lịch sử Giáo hội
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009471
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 147
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009472
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 147
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
GIÁO HỘI THỜI PHỤC HƯNG
 
Chương I: Phục hưng và cải cách (cuối thế kỷ XV-XVI)  
I. Âu châu thời phục hưng 3
II. Những nhà cải cách 8
III. Âu châu nhiều lối tuyên tín 15
Chương II: Cuộc canh tân Giáo hội  
I. Cuộc cải tổ Công giáo thế kỷ XVI 21
II. Việc phát triển tôn giáo thế kỷ XVII 28
Chương III: Giáo hội trước cuộc khủng hoảng lương tâm  
I. Những xung đột lương tâm TKXVII 37
II. Giáo hội thế kỷ ánh sáng (XVIII) 43
III. Biến chuyển trong Tin Lành và Chính Thống 46
Chương IV: Phúc âm hoá toàn thế giới (Thế kỷ XV-XVIII)  
I. Bối cảnh tổng quát 51
II. Tin Mừng đến các lục địa 58
III. Truyền giáo theo nhãn quan Châu Âu 68
GIÁO HỘI THỜI CẬN ĐẠI  
Chương V: Từ cách mạng Pháp đến Vatican  
I. Từ cách mạng đến đế chế Pháp 74
II. Thời trùng hưng 81
III. Công đồng Vaticanô I 88
Chương VI: Giáo hội giữa thế giới tân tiến (1870-1939)  
I. Giữa xã hội tục hóa 94
II. Tiến đến học thuyết về xã hội 100
III. Những biến chuyển về tín lý, thần học 102
IV. Các phong trào Công giáo tiến hành 106
Chương VII: Sự trưởng thành của các xứ truyền giáo (Thế kỷ XIX-XX)  
I. Thế kỷ truyền giáo (XIX) 111
II. Giáo hội trên các đại lục 116
III. Việc truyền giáo ngày nay 120
Chương VIII: Giáo hội hiện đại (1939-1985)  
I. Giáo hội thời Đức Pio XII 126
II. Giáo hội thời Vaticano II 134
III. Giáo hội sau Vaticano II 137