Về nguồn. Thời các Giáo phụ
Tác giả: Phan Tấn Thành
Ký hiệu Tác giả: PH-T
DDC: 270 - Lịch sử, địa lý, con người có liên quan tới Kitô giáo, lịch sử Giáo hội
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: P2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008695
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 652
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008790
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 652
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục 5
THỜI CÁC GIÁO PHỤ GIAI ĐOẠN I  
Nhập đề 19
PHẦN I: BỐI CẢNH  
Chương 1: Bối cảnh chính trị 27
Mục 1: Những lý do của việc bách hại Ki tô giáo 31
Mục 2: Những đợt bách hại 36
Chương 2: Bối cảnh văn hóa xã hội 47
Mục 1: Văn hóa cổ điển Hy lạp 48
Mục 2: Đạo Do thái 55
Mục 3: Phong trào ngộ giáo 60
PHẦN II: VĂN CHƯƠNG KITÔ GIÁO  
Chương 3: Các Tông phụ 71
Chương 4: Văn chương hộ giáo (thế kỷ II) 95
Chương 5: Thế kỷ III, bình minh của thần học 113
Mục 1: Trường phái Alexandria 114
Mục 2: Các văn hào Latinh 125
PHẦN III: TỔ CHỨC HỘI THÁNH  
Chương 6: Sự bành trướng và phát triển của Kitô giáo 147
Mục 1: Sự phát triển của Kitô giáo thế kỷ II 147
Mục 2: Sự phát triển của Kitô giáo trong  thế kỷ III 152
Chương 7: Tổ chức nội bộ 161
Mục 1: Tổ chức Hội thánh dựa theo tác phẩm của các tông phụ (thế kỷ II) 161
Mục 2: Tổ chức Hội thánh vào thế kỷ III 170
Mục 3: Những khó khăn nội bộ 181
PHẦN IV: ĐẠO LÝ VÀ ĐỜI SỐNG KITÔ GIÁO  
Chương 8: Đạo lý 191
Mục 1: Đạo lý về Thiên Chúa 192
Mục 2: Những suy tư về Đức Maria 202
Mục 3: Hội thánh 210
Mục 4: Cánh chung 213
Chương 9: Đời sống Kinh nguyện và đạo đức 217
Mục 1: Chặng đường khai tâm 218
Mục 2: Bí tích Thánh Thể 224
Mục 3: Việc hòa giải các tội nhân 231
Mục 4: Việc tấn phong các giáo sĩ 237
Mục 5: Thời gian và nơi cử hành Phụng vụ 241
Mục 6: Việc cầu nguyện 248
Mục 7: Chay tịnh 253
Mục 8: Những nhà khổ hạnh 255
Chương 10: Luân lý gia đình và xã hội 257
Mục 1: Luân lý gia đình 259
Mục 2: Luân lý xã hội 263
Kết luận Giai đoạn I 271
THỜI CÁC GIÁO PHỤ GIAI ĐOẠN II  
Nhập đề 279
PHẦN I: BỐI CẢNH  
Chương 1: Bối cảnh chính trị 287
Mục 1: Khúc quặt của hoàng đế Constantinô 288
Mục 2: Những triều đại tiếp theo hoàng đế Constantinô 291
Chương 2: Bối cảnh văn hóa tôn giáo 297
Mục 1: Kitô giáo với các tôn giáo khác 298
Mục 2: Sự hình thành văn hóa Kitô giáo 302
Mục 3: Các lạc giáo 306
PHẦN II: VĂN CHƯƠNG KITÔ GIÁO  
Chương 3: Các Giáo phụ thế  kỷ IV, từ Nixêa (325) tới Constantinôpôlis (381) 335
Mục 1: Các giáo phụ trường Alêxađria 335
Mục 2: Ba giáo phụ miền Cappađôxia 344
Mục 3: Các giáo phụ Đông phương khác trong thế kỷ IV 360
Mục 4: Các giáo phụ Tây phương sau công đồng Nixêa 363
Chương 4: Các giáo phụ thế kỷ V, từ Constatinopolis (381) tới Calxedonia (451) 371
Mục 1: Các giáo phụ trường Antiokia 372
Mục 2: Các giáo phụ trường Alexandria 381
Mục 3: Các giáo phụ Tây phương 384
Chương 5: Các giáo phụ sau Calxedonia (451-750) 409
Mục 1: Các giáo phụ Tây phương 410
Mục 2: Các giáo phụ Đông phương 415
PHẦN III: TỔ CHỨC HỘI THÁNH  
Chương 6: Sự bành trướng và phát triển của Kitô giáo 421
Chương 7: Các hàng ngũ trong Giáo hội 429
Chương 8: Cơ cấu phẩm trật 455
Mục 1: Giáo phận 455
Mục 2: Giáo tỉnh 458
Mục 3: Các tòa thượng phụ 459
Mục 4: Giám mục Rôma 462
Mục 5: Các hội nghị Giám mục 464
Chương 9: Các Công đồng hoàn vũ 469
Mục 1: Công đồng Nixea 470
Mục 2: Công đồng Constantinopolis I 474
Mục 3: Công đồng Êphêsô 478
Mục 4: Công đồng Calcêđônia 482
Mục 5: Ba công đồng cuối cùng của thời giáo phụ 487
Chương 10: Lạc giáo, ly giáo 491
PHẦN IV: ĐẠO LÝ VÀ ĐỜI SỐNG KITÔ GIÁO  
Chương 11: Thần học tín lý của các giáo phụ 501
Mục 1: Các tín biểu 502
Mục 2: Mầu nhiệm Thiên Chúa 509
Mục 3: Kitô học 517
Mục 4: Thánh Thần 527
Mục 5: Đức Maria 531
Mục 6: Hội thánh 537
Mục 7: Con người 541
Mục 8: Cánh chung 548
Chương 12: Phụng vụ và Bí tích 553
Mục 1: Sự thành hình các nghi điển 554
Mục 2: Thần học về các Bí tích 559
Mục 3: Các Bí tích khai tâm 563
Mục 4: Thánh Thể 568
Mục 5: Các nghi thức chữa trị 574
Mục 6: Các nghi lễ dấn thân 578
Mục 7: Việc cầu nguyện 583
Mục 8: Năm phụng vụ 588
Mục 9: Nơi thờ phượng 595
Chương 13: Huấn giáo luân lý 597
Mục 1: Luân lý gia đình 601
Mục 2: Luân lý xã hội 605
Mục 3: Giáo hội đối với chính quyền 610
Chương 14: Văn chương tu đức và thần bí 617
Kết luận 631
I. Lịch sử của Kitô giáo 632
II. Kitô giáo trong lịch sử 634
III. Lịch sử và sử sách 634
Phụ lục 637
Thư tịch 651