Lược sử Giáo hội Công giáo
Tác giả: Lm. Augustino Nguyễn Văn Trinh
Ký hiệu Tác giả: NG-T
DDC: 270 - Lịch sử, địa lý, con người có liên quan tới Kitô giáo, lịch sử Giáo hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007488
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 303
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007489
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 303
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008905
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 303
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008906
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 303
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

 

Hướng dẫn 3
Dẫn nhập 22
CỔ THỜI DO THÁI GIÁO 26
BÀI 1: KITÔ GIÁO VỚI DO THÁI GIÁO 26
BÀI 2: KITÔ GIÁO VỚI ĐẾ QUỐC LA MÃ 38
I. Kitô giáo trên đế quốc La mã ngoại giáo 40
II. Kitô giáo trên đế quốc la mã đã được kitô hóa 48
Bìa 3: KITÔ GIÁO VỚI TRIẾT HỌC HY LẠP 60
THỜI TRUNG CỔ KITÔ GIÁO 87
Bài 4: CUỘC DI DÂN VÀ CÁC HỆ QUẢ CỦA NÓ 88
I. Di dân và cuộc truyền giáo cho Man dân 88
II. Thành lập các nước mới – Nước Tòa thánh 96
III. Cuộc tranh chấp giữa thần quyền (Sacerdotium) và thế quyền (Imperium) 108
BÀI 5: HỒI GIÁO VÀ NHỮNG CUỘC THẬP TỰ CHINH 132
I. Hồi giáo 132
II. Thập Tự Chinh 138
BÀI 6: TRIẾT HỌC KINH VIỆN 157
I. Các đại học 157
II. Kinh viện 159
III. Thuyết nhân bản và phục hưng 166
BÀI 7: MƯỜI CÔNG ĐỒNG THỜI TRUNG CỔ 178
THỜI CẬN ĐẠI 201
BÀI 8: CÔNG ĐỒNG TRIDENTINO 201
1. Các nhà tiền cải cách 202
2. Tình trạng Giáo hội thời cải cách 205
3. Martin Luther (1483-1546) và cuộc cải cách ở Đức 206
4. Các nhà cải cách khác 216
5. Công Đồng Tridentino (1545-1563) 222
6. Cuộc canh tân trong Hội Thánh 228
BÀI 9: CÔNG ĐỒNG VATICANÔ I (1869-1870) 235
I. Bối cảnh 235
II. Công đồng Vaticanô I (1869-1870) 255
BÀI 10: CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II 262
I. Bối cảnh  262
II. Những niên hiệu quan trọng nhất của Công Đồng Vaticanô II 286
III. Những ý hướng chính yếu của Cồng Đồng Vaticanô II 294