Cuộc lữ hành Đức tin
Phụ đề: Giáo Hội Thượng cổ và Trung cổ
Tác giả: Lm. Px. Đào Trung Hiệu, OP
Ký hiệu Tác giả: DA-H
DDC: 270 - Lịch sử, địa lý, con người có liên quan tới Kitô giáo, lịch sử Giáo hội
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003439
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 21
Số trang: 127
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008761
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 127
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008762
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 127
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008763
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 127
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN MỘT: GIÁO HỘI THỜI THƯỢNG CỔ  
Chương I: Giáo hội thời Sứ Đồ 5
I. Những anh em ở Giêrusalem 5
II. Giáo hội lan rộng trong đế quốc Roma 10
Chương II: Giáo hội giữa thế giới bị hiểu lầm 17
I. Những hiểu lầm và thanh minh 16
II. Các cuộc bách hại 18
III. Đời sống Giáo hội 20
Chương III: Đế quốc Rôma tòng giáo 27
I. Từ tự do tôn giáo đến quốc gia 25
II. Đời sống giáo hội 29
III. Đời tu thuở ban đầu 31
Chương IV: Việc hình thành Kinh Tin kính 39
I. Về Ba Ngôi (Nicéa - Constantinopoli) 34
II. Về Kitô học (Ephêsô - Calcédonia) 39
III. Quan hệ giữa các giao hội 42
Chương V: Truyền thống Giáo hội: Các Giáo phụ 51
I. Thời tiên khởi (trước năm 313) 45
II. Thời hoàng kim (313 - 461) 49
III. Thời tổng kết 53
PHẦN HAI: GIÁO HỘI THỜI TRUNG CỔ  
Chương VI: Sáu thế kỷ Âu châu Kitô hoá 65
I. Giáo Hội Tây Âu thời phong kiến 69
II. Từ khác biệt đến Chính Thống giáo 73
Chương VII: Bối cảnh phát sinh Chính Thống giáo 77
I. Khẳng định quyền Giáo hoàng 79
II. Giáo hội thời đan viện 85
Chương VIII: Những nền tảng của Nước Kitô 89
I. Những cuộc thánh chiến 91
II. Trấn áp các lạc giáo 94
Chương IX: Ảo vọng quyền lực 103
I. Mạch ngầm niềm tin 100
II. Đáp ứng nhu cầu thời đại 103
Chương X: Hoa trái của lòng tin 113
I. Chấm dứt thần quyền chính trị 110
II. Khủng hoảng Ngôi Giáo hoàng 112
III. Khủng hoảng xã hội 117
IV. Giáo hội Đông phương 120
*Bản đồ Giáo hội thế kỷ I 15
*Bản đồ Đế quốc Roma thế kỷ IV 57
*Bản đồ các cuộc Binh Thánh Giá 90
*Bản đồ Âu châu thế kỷ XIV 121