Lịch sử Giáo hội Công giáo
Tác giả: Lm. Augustino Nguyễn Văn Trinh
Ký hiệu Tác giả: NG-T
DDC: 270 - Lịch sử, địa lý, con người có liên quan tới Kitô giáo, lịch sử Giáo hội
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003101
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 367
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008068
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 367
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008924
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 367
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

 

TỔNG QUAN
3
PHÂN HÓA NIỀM TIN VÀ CÔNG ĐỒNG TRIDENTINÔ 19
I. Trung Thời Bước Sang Tân Thời 19
II. Môi Trường 26
III. Tiểu Sử của Martin Luther (1483-1546) và của cải cách ở nước Đức 30
IV. Cuộc cải cách ngoài nước Đức 47
V. Công Đồng Tridenlino 1545 - 1563 58
VI. Thời kỳ hậu Công Đồng 80
CÔNG ĐỒNG VATICANO 1 88
CHƯƠNG I: CUỐC CÁCH MẠNG PHÁP 1789 91
I. Những cuộc cách mạng tư sản đầu thời cận đại 93
II. Phong trào khai sáng ỏ Pháp 107
III. Cuộc cách mạng 1700 117
IV. Đệ nhất đế chế 144
CHƯƠNG II : DÒNG TÊN BỊ GIẢI THỂ VÀ ĐƯỢC TÁI LẬP 165
I. Thái độ thù nghịch 165
II. Giải thể từng phần : 176
III. Giải thể toàn diện 188
IV. Dòng sông sót 195
V. Dòng được tái lập 202
CHƯƠNG II: CÁC ĐỨC GIÁO HOÀN TỪ CÔNG ĐỒNG TRIDENTINÔ ĐẾN THỜI CÔNG ĐỒNG VATICANÔ I (1869) THỜI KỲ TRUNG HƯNG 211
CHƯƠNG IV : CỐNG ĐỒNG VATICANÔ 1 213
I. Phân hóa nội bộ 213
II. Giáo hội thời cách mạng Pháp 1789 227
III. Công cuộc phục hưng 257
IV. Công đồng Vaticanô I (1869 - 1870) 260
CÔNG ĐỒNG VATICANO II 285
CHƯƠNG I: TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VỀ MẶT TINH THẦN SAU THỜI CÔNG ĐồNG VATICANÔ I (1870) 287
I. Tôn giáo và khoa học 287
CHƯƠNG II: VẤN ĐỀ XÃ HỘI 305
CHƯƠNG III: TRUYỀN GIÁO 323
CHƯƠNG IV : CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II 347