Giữa lòng nhân loại
Phụ đề: Lịch sử Giáo Hội từ khai nguyên đến thế kỷ XV
Tác giả: Paul Christophe
Ký hiệu Tác giả: CH-P
Dịch giả: Phạm Sĩ Lâm
DDC: 270 - Lịch sử, địa lý, con người có liên quan tới Kitô giáo, lịch sử Giáo hội
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000287
Nhà Xuất bản: Droguet & Ardant
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 640
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002774
Nhà Xuất bản: Droguet & Ardant
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 640
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Chương 1 - Giáo hội được khai sinh 7
Một Tin mừng mới 8
Từ một nhóm người 11
Cộng đoàn Giêrusalem 13
Lời rao giảng của Tê-pha-nô . 15
Vụ việc ở An-tiô-ki-a và Công Đồng Giê-ru-sa-lem 16
Những nhà truyền giảng Tin mừng 20
Cộng đoàn Ki-tô hữu 25
Chương 2 - Sự bành trướng và những thử thách (năm 60 -190) 35
Bén rễ ở Rô-ma 36
Bốn tường thuật được bố trí 37
Tai sao có bách hại? 38
Plin trẻ xin chì thị 41
Các chỉ thị cura Tra-jan 42
Sự tuẫn đạo 44
Thánh Inha- xi-ô  thành An- ti ô-ki-a và mối khát vọng hiệp nhất 45
Thành Jus-tin và khát vọng chân lí 50
Thánh l-rê-nê thành Ly-on và nỗi đam mê về con nguời 53
Chương 3 - Giáo hội bén rễ trong thếr ky thứ III 65
Truờng A-lê-xan-đri 66
Thánh Clê-men-tê và nền nhân bản Ki-tô giáo 67
Ô-ri-gen trong cuộc tìm kiếm lời Thiên Chúa 70
Phi châu Ki-tô giáo 72
Te-tu-lien và khát vọng tuyệt đối 73
Một Giáo hội tinh tuyền 75
Hoàng đế Sep-ti-mô sê-vê-rô và cuộc bách hại bằng luật pháp 77
Dành cho tất cả mọi nguời 79
Cuộc bách hai của Đê-cê (năm 250) 81
Cô-nê-li-ô và Cy-pri-a-nô 83
Những truyền thống khác biệt nhau 85
Bốn mươi năm hòa bình 86
Của Giáo hội vào thế kỷ thứ IV 95
Giáo hội vào khoảng năm 300 96
Đi-ô-clê-ti và tứ đầu chế 96
Hoàng đế Đi-ô-clê-ti và cuộc bách hại 98
Sự rối ren của thể chế tứ đầu chế và vua Con-stan-tin lên ngôi 100
Cuộc trở lại của Con-stan-tin 102
Vụ giáo phái Đô-na 103
Nguồn gốc của đời đan tu 106
Thánh An-tôn, gương mẫu của các đan tu 107
Thế giới ẩn sĩ 108
Thánh Pa-khôm và cộng thể 109
Các tịnh viện ở Pa-lét-tin 110
Thành Ba-si-li-ô và đời sống đan tu 110
Và hai vị cùng mang tên Grê-gô- riô 112
Thời đại hoàng kim của các Giáo phụ 114
Thành lập tòa thượng phụ từ thế kỷ thứ IV đến thế kỳ thứ V 127
Sự liên kết giữa tôn giáo và thế quyền 128
Công đồng Ni-cê (năm 325) 129
Định mệnh của By-zan con-stan-ti-nốp 134
Công cuộc ngăn chặn người man di 138
Sự ngang hàng với Rô-ma 139
Đoạn giao với Rô-ma 141
Của man di (thế kỷ thứ IV đến thế kỷ thứ V). 147
Sự xâm nhập của người gốt vào trong đế quốc 148
Sự nổi lên của đế quốc bên Đông phương 149
Sự tàn phá đế quốc Tây phương 150
Than khóc Rô-ma là đã đủ 151
Cuộc xâm lăng toàn diện của những người Gô-man 152
Người Ki-tô giáo phải phản ứng thế nào đây? 153
Đâu là nhiệm vụ của người linh mục?. 155
Dân man di với công cuộc định cư 156
Bắt tay với người man di chăng? 157
Đế quốc Rô-ma ở phương Tây sụp đổ 160
Những người tìm kiếm Thiên Chúa" 161
Một bậc thầy dạy về sự hoàn thiện đời đan tu 163
Sự trọn lành trở thành độc quyền của các đan sĩ 164
Các đan sĩ Giám mục 165
Các Giáo hoàng biết cảnh giác 168
Giáo hội triều đại Mê-rô-vi (thế kỳ VI-VII) 173
Sự tan rã của đê quốc bên Tây phương 174
Giám mục, người bảo vệ thành trì 174
Cơ may của Clô-vi 175
Sự đề xuất của nhà vua 177
Một hàng giám mục không có phẩm chất đồng đều 179
Hoạt động của Công đồng và sự suy tàn của nó 180
Hàng giáo sĩ khác biệt nhau 181
Cuộc chiến chống lại thần giáo 183
Biện pháp mạnh 184
Sự thắng thế của chủ nghĩa cơ hội 185
Sự gia nhập Ki-tô giáo, một tiến trình giản lược 186
Nhiệm vụ giảng dạy 186
Lí tưởng được đề ra 189
Những phong tục tàn bạo 190
Những nghĩa vụ phải làm 192
Vị thế thấp kém của người giáo dân 193
(thế kỷ VI-VII) 199
Các vị sáng lập Giám mục 200
Biển đức Nu-si 201
Thận trọng: quy luật vàng 203
Cô-lum-ban, một đan sĩ người Ái nhĩ lan 205
Đan sĩ A-mand, một người lữ hành không biết mệt 208
Đức giáo hoàng Grê-gô-ri-ô cả, một đan sĩ và cũng là một giáo hoàng 210
Đức Giáo Hoàng Grê-gô-ri-ô cả, vị Giáo Hoàng truyền giáo. 212
Đức Giáo Hoàng Grê-gô-ri-ô cả, một mục tử 214
Và những sự căng thẳng đối với Rôma (thế kỷ VI-VII) 219
Hoàng đế Jus-ti-ni 220
Cuộc chinh phục Tây phương. 220
Sự thua thiệt về phía người Đông phương 222