Cuộc lữ hành Đức tin
Phụ đề: Giáo hội Phục hưng - hiện đại. Giáo hội Việt Nam
Tác giả: Lm. Px. Đào Trung Hiệu, OP
Ký hiệu Tác giả: DA-H
DDC: 275.970 9 - Lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002370
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 255
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002836
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 255
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006266
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 255
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006267
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 255
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006268
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 255
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006269
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 255
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
GIÁO HỘI THỜI PHỤC HƯNG  
Chương XII: Phục hưng và cải cách (cuối thế kỷ XV-XVI)  
I. Âu châu thời phục hưng 3
II. Những nhà cải cách 8
III. Âu châu nhiều lối tuyên tín 15
Chương XIII: Cuộc canh tân Giáo hội  
I. Cuộc cải tổ Công giáo thế kỷ XVI 21
II. Việc phát triển tôn giáo thế kỷ XVII 28
Chương XIV: Giáo hội trước cuộc khủng hoảng lương tâm  
I. Những xung đột lương tâm TKXVII 38
II. Giáo hội thế kỷ ánh sáng (XVIII) 43
III. Biến chuyển trong Tin Lành và Chính Thống 46
Chương XV: Phúc âm hoá toàn thế giới (Thế kỷ XV-XVIII)  
I. Bối cảnh tổng quát 51
II. Tin Mừng đến các lục địa 58
III. Truyền giáo theo nhãn quan Châu Âu 68
Chương XVI: Công cuộc loan báo Tin mừng trên đất Việt (Thể kỷ XVI-XVII)  
I. Thế kỷ XVI 73
II. Nửa thế kỷ Dòng Tên đặt nền móng 1615-1665 79
Chương XVII: Giáo hội Việt Nam xây dựng và phát triển  
I. Bối cảnh lịch sử 91
II. Giáo hội Việt Nam có hai địa phận (1659-1679) 92
III. Xây dựng và phát triển (1679-1800) 98
GIÁO HỘI THỜI CẬN ĐẠI  
Chương XVIII: Từ cách mạng Pháp đến Vatican  
I. Từ cách mạng đến đế chế Pháp 108
II. Thời trùng hưng 115
III. Công đồng Vatican I 124
Chương XIX: Giáo hội giữa thế giới tân tiến (1870-1939)  
I. Giữa xã hội tục hóa 128
II. Tiến đến học thuyết về xã hội 134
III. Những biến chuyển về tín lý, thần học 136
IV. Các phong trào Công giáo tiến hành 140
Chương XX: Sự trưởng thành của các xứ truyền giáo (Thế kỷ XIX-XX)  
I. Thế kỷ truyền giáo 145
II. Giáo hội trên các đại lục 150
III. Việc truyền giáo ngày nay 154
Chương XXI: Giáo hội hiện đại (1939-1985)  
I. Giáo hội thời Đức Pio XII 160
II. Giáo hội thời Vaticano II 168
III. Giáo hội sau Vaticano II 171
Chương XXII: Giáo hội tại Việt Nam thời cận đại (1800-1933)  
I. Giáo hội lớn lên trong thử thách 179
II. Giáo hội tại Việt Nam sau 1862 188
III. Danh sách 117 tử đạo Việt Nam 199
Chương XXIII: Chân dung các thánh Tử đạo Việt Nam  
I. Họ đã sống như thế 203
II. Tử đạo: Hiến tế tình yêu 217
III. Tử đạo là chứng từ 224
IV. Chân dung các tử đạo 229
Chương XXIV: Giáo hội Việt Nam hiện nay  
I. Những nét chính yếu 235
II. Một số tư liệu lịch sử 240
Mục lục 253