Tân lịch sử Giáo hội: Cải cách và chống cải cách (1501-1714)
Phụ đề: Các luồng tư tưởng nảy sinh từ phong trào cải cách
Nguyên tác: Nouvelle Historis de l'Église
Tác giả: Hermann Tuchle, C. A. Bouman, Jacques le Brun
Ký hiệu Tác giả: TU-H
Dịch giả: Nhiều dịch giả
DDC: 270 - Lịch sử, địa lý, con người có liên quan tới Kitô giáo, lịch sử Giáo hội
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: C3 - B
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002218
Nhà Xuất bản: Giáo xứ Việt Nam (Paris)
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
giới Baroque 443
Chương IX: Mầm mống tục hóa: vương quyền chuyên chế và triết thuyết mới 537
Chương X: Kitô giáo, con người, xã hội, thế kỷ XVII, đặc biệt tại Pháp 583
Chương XI: Những Giáo hội thuộc nghi lễ Byzantin trong đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ 615
Chương XII: Các Giáo hội theo nghi lễ Byzantin tại các dân tộc Slaves Đông phương 663
Chữ viết tắt 747
Chú giải 749
Thư mục 779
Biên niên sử 847
Phụ lục phân tích 865