Tân lịch sử Giáo hội: Thời Trung cổ (600-1500)
Phụ đề: Từ năm 1199 đến năm 1500
Nguyên tác: Nouvelle Historis de l'Église
Tác giả: M. D. Knowles, D. Obolensky
Ký hiệu Tác giả: KN-M
Dịch giả: Nhiều dịch giả
DDC: 270 - Lịch sử, địa lý, con người có liên quan tới Kitô giáo, lịch sử Giáo hội
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: C2 - B
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002214
Nhà Xuất bản: Giáo xứ Việt Nam (Paris)
Năm Xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN THỨ BA: 1190 - 1303 473
Chương XXIV: Thế kỷ XIII 475
Chương XXV: Ưu thế của Giáo hoàng và truyền bá đức tin 487
Chương XXVI: Roma và Constantinople 521
Chương XXVII: Giáo hội và ngai vàng - chính đề và phản đề 537
Chương XXVIII: Các anh em, 1. Nguồn gốc và phát triển 557
Chương XXIX: Các anh em, 2.Các cuộc tranh luận 561
Chương XXX: Đời sống tinh thần, II 571
Chương XXXI: Tư tưởng thời Trung cổ (1200 - 1277) 581
Chương XXXII: Tà giáo 591
Chương XXXIII: Người Do thái và việc cho vay ăn lãi 609
Chương XXXIV: Cải cách hay sụp đổ? 621
Chương XXXV: Các nghệ thuật, 1150 - 1300 629
Chương XXXVI: Các giáo hoàng ngụ tại Avignon 651
Chương XXXVII: Cuộc đại ly khai 665
Chương XXXVIII: Thế kỷ XV 683
(1216 - 1500) 697
Chương XL: Tư tưởng thời Trung cổ (1277 - 1500) 711
Chương XLI: Lạc giáo và cách mạng 721
Chương XLII: Tình hình tôn giáo thế kỷ XV 733
Chú giải 753
Thư mục 765
Biên niên sử 795
Phụ lục phân tích 817