Lược sử Hội thánh Công giáo qua 21 Công đồng
Tác giả: Lm. Augustino Nguyễn Văn Trinh
Ký hiệu Tác giả: NG-T
DDC: 270 - Lịch sử, địa lý, con người có liên quan tới Kitô giáo, lịch sử Giáo hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001340
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 316
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003531
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 316
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010890
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 316
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI MỞ ĐẦU 5
BÀI 1: CỘNG ĐOÀN TIÊN KHỞI 12
1.Chúa Giêsu: không có Đức Giêsu sẽ không có Kitô giáo 15
2.Cộng đoàn tiên khởi 18
3.Những hình thức sống của cộng đoàn 19
BÀI 2: CUỘC TRUYỀN GIÁO CỦA THÁNH PHAOLÔ 30
1.Những chặng đường ý thức về tính đại đồng của Hội thánh 30
2.Thánh Phaolô, vị Tông đồ dân ngoại 34
BÀI 3: CÁC CUỘC BẮT ĐẠO TRONG ĐẾ QUỐC LA MÃ 39
1.Hội thánh tùng phục nhà nước 43
2.Bách hại 44
3.Nhân tố 46
4.Tôn kính các thánh Tử đạo 48
5.Hoàng đế Constantin 50
BÀI 4: HỘ GIÁO 51
1.Các khó khăn thuở ban đầu của Kitô giáo 54
2.Những lạc thuyết ở các thế kỷ đầu 56
a/Thuyết Thông tri (Gnosis) 58
b/Thuyết Montan (Manichaismus) 60
3.Hộ giáo 60
4.Văn nhân Kitô giáo ở những thế kỷ đầu 62
5.Các trường giáo lý 74
6.Các dòng tu 76
BÀI 5: TÁM CÔNG ĐỒNG ĐẦU TIÊN 80
1.Công đồng là gì? 81
2.Tổng quan về 21 Công đồng chung 82
3.Tám Công đồng chung đầu tiên 83
4.Các lạc thuyết Hội thánh phải đương đầu 85
I.Công đồng Nicêa I 87
II.Công đồng Constantinopel I 89
III.Công đồng Ephesus 94
IV.Công đồng Chalzedon 96
V.Công đồng Constantinopel II 99
VI.Công đồng Constantinopel III 101
VII.Công đồng Nicêa II 103
VIII.Công đồng Constantinopel IV 105
BÀI 6: CUỘC DI DÂN 109
1.Hội thánh trong đế quốc La mã 109
2.Cuộc di dân 113
3.Kitô hóa các man dân 119
4.Thành lập các nước mới 124
BÀI 7: HỒI GIÁO VÀ NHỮNG CUỘC THẬP TỰ CHINH 136
1.Hồi giáo 136
2.Thập tự chinh 141
a/Ảnh hưởng của dòng Cluny 141
b/Nguyên nhân 142
c/Niên biểu 144
d/Kết quả của phong trào Thập tự chinh 147
3.Công cuộc truyền giáo 150
BÀI 8: NHỮNG CÔNG ĐỒNG THỜI TRUNG CỔ 159
I.Bối cảnh lịch sử 159
1.Cuộc ly khai của Giáo hội Đông phương với Giáo hội Tây phương 159
2.Cuộc tranh chấp giữa thần quyền và thế quyền 162
3.Thời kỳ đen tối của Hội thánh ở Âu châu 177
4.Những điểm son của thời Trung cổ 186
II.Mười công đồng chung thời Trung cố 195
IX.Công đồng Latran I 196
X.Công đồng Latran II 198
XI.Công đồng Latran III 200
XII.Công đồng Latran IV 201
XIII.Công đồng Lyon I 203
XIV.Công đồng Lyon II 204
XV.Công đồng Vienne 205
XVI.Công đồng Constanz 208
XVII.Công đồng Bâle 212
XVIII.Công đồng Latran V 213
BÀI 9: CÔNG ĐỒNG TRIDENTINO 216
XIX.Công đồng Tridentino (1545 - 1563) 216
1.Thuyết Nhân bản và thời phục hưng 216
2.Các nhà tiền cải cách 220
3.Tình trạng Giáo hội trước thời Cải cách 223
4.Martin Luther (1483 - 1546) và cuộc cải cách ở Đức 224
5.Các nhà Cải cách khác 233
6.Công đồng Tridentino (1545 - 1563) 239
7.Cuộc canh tân trong Hội thánh 244
BÀI 10: HAI CÔNG ĐỒNG VATICANÔ 251
XX.Công đồng Vaticanô (1869 - 1870) 251
1.Bối cảnh 251
a/Phong trào "khai sáng" 251
b/Những chủ trương quốc giáo 253
c/Cuộc cách mạng Pháp 1789 257
d/Phong trào trần thế hóa Giáo hội (sécularisation) 265
2.Công đồng Vaticanô I (1869 - 1870) 270
XXI.Công đồng Vaticanô II (1962 - 1965) 276
1.Bối cảnh 276
a/1870 - 1914 276
b/Các vị giáo hoàng 279
c/1914 cho đến ngày nay 286
2.Những niên hiệu quan trọng nhất của Công đồng Vaticanô II 297
3.Những ý hướng chính yếu của Công Đồng Vaticanô II 304
a/Vaticanô II: Một công đồng của Giáo hội nói về Giáo hội 304
b/Vaticanô II: Công đồng của tự do và đối thoại 306
c/Vaticanô II: Công đồng Mục vụ 307
d/Vaticanô II: Nguồn sáng mới 309