Trò chuyện triết học
Tác giả: Bùi Văn Nam Sơn
Ký hiệu tác giả: BU-S
DDC: 102 - Hợp tuyển triết học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T8
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012997
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 189
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chú giải dẫn nhập 7
Đọc Martin Heidegger: Nguồn gốc của tác phẩm nghệ thuật 9
1. Từ luận điểm của Hegel về "Sự cáo chung" của nghệ thuật (Xem lời bạt của Heidegger và dẫn nhập của Hans-Georg Gadamer) 9
2. "Nguồn gốc" là gì? 18
3. Tác phẩm nghệ thuật và vật (§§ 7-42) 37
4. Tồn tại của vật dụng (§§ 44-60) 61
5. "Sự tồn tại của tác phẩm nghệ thuật" (§§ 61-73) 73
6. "Cõi sống" và "đất" (§§ 74-88) 85
7. Bản chất của chân lý (§§ 89-112) 102
8. Chân lý và nghệ thuật (§§ 113-126) 121 
9. Sáng tạo và bảo tồn (§§127-253) 141 
10. NGhệ thuật là thi ca (§§154-178) 162 
11. Lời kết  185