Du bouddhisme et de l'occident
Tác giả: Henri de Lubac, SJ
Ký hiệu tác giả: LU-H
DDC: 201.5 - Tương quan giữa các tôn giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011674
Nhà xuất bản: Aubier
Năm xuất bản: 1952
Khổ sách: 21
Số trang: 285
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích