Đức Kitô hôm qua cũng như hôm nay
Phụ đề: Mục vụ phụng vụ các mùa lễ và ngày lễ trong năm phụng vụ
Tác giả: Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS
Ký hiệu tác giả: PH-A
DDC: 264.020 2 - Các nguyên tắc và hướng dẫn cử hành Phụng vụ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010083
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 149
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010084
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 149
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Các chữ viết tắt vii
Lời tựa ix
CHÚA NHẬT 1
I. Không dễ dãi thay thế phụng vụ Chúa nhật 1
II. Chúa nhất bắt đầu từ chiều thứ bảy 4
III. Chuẩn bị cử hành thánh lễ Chúa nhật 6
IV. Bài giảng 9
1. Những điều nên làm 9
2. Những điều nên tránh 10
V. Sứ vụ chia sẻ và bác ái 11
1. Đóng góp tiền của (lạc quyên) trong Thánh lễ 13
2. Thi hành bác ái 14
VI. Vài điểm lưu ý 14
VII. Lễ họ (lễ cầu cho giáo dân) 16
VIII. Cử hành hôn phối trong ngày Chúa nhật 18
NGÀY TRONG TUẦN 20
I. Chọn Thánh lễ và cử hành 20
II. Chọn bài đọc sách thánh 22
III. Lễ trọng - kính - nhớ 23
1. Lễ trọng 23
2. Lễ kính 27
3. Lễ nhớ 28
MÙA VỌNG 30
I. Ba nhân vật quan trọng 30
1. Ngôn sứ Isaia 30
2. Thánh Gioan Tây Giả 32
3. Đức Maria và lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội 33
II. Các Chúa nhật mùa Vọng 34
1. Chúa nhật thứ I mùa Vọng 34
2. Chúa nhật thứ II mùa Vọng 35
3. Chúa nhật thứ III mùa Vọng 36
4. Chúa nhật thứ IV mùa Vọng 36
III. Các ngày trong tuần thuộc mùa Vọng 37
IV. Âm nhạc và môi trường phụng vụ  39
V. Chuẩn bị tâm hồn 40
MÙA GIÁNG SINH 42
I. Thánh lễ Giáng sinh 42
II. Thánh lễ Hiển linh 44
III. Lễ thánh Gia thất 45
IV.  Ngày cuối năm (31 tháng 12) 45
V. Lễ Chúa chịu phép rửa 46
VI. Lễ dâng Chúa trong đền thánh 46
VII. Tuần bát nhật Giáng sinh (25/12) 47
VIII. Chúa nhật mùa Giáng sinh 48
IX. Các ngày trong tuần thuộc mùa Giáng sinh 49
X. Hang đá - máng cỏ 50
1. Lịch sử 50
2. Ý nghĩa 51
3. Mục vụ phụng vụ 53
MÙA CHAY 56
I. Âm nhạc và môi trường phụng vụ 56
II. Cử hành nghi thức thống hồi và bí tích Hòa giải 57
III. Thánh giá và tượng ảnh thánh 58
IV. Đi đàng thánh giá 62
V. Phụng vụ các Chúa nhật màu chay 65
VI. Thứ tư lễ tro 68
1. Ăn chay và kiêng thịt 68
2. Tro 70
3. Làm phép và xức tro 71
4. Xóa dấu tro 73
VII. Những ngày trong tuần thuộc mùa chay 73
VIII. Tuần thánh 74
1. Chúa nhật lễ Lá 75
2. Thứ Năm Thánh 85
3. Thánh lễ Truyền Dầu 85
IX. Tam nhật vượt qua 87
1. Tổng quát 88
2. Chiều thứ Năm Thánh 92
3. Thứ Sáu Thánh 103
4. Ngày thứ Bảy Tuần Thánh 118
5. Canh thức Vọng Phục sinh 119
MÙA PHỤC SINH 132
I. Chúa nhật phục sinh 132
1. Thánh lễ Phục Sinh 132
2. Chúa nhật Lòng Chúa thương xót 137
3. Chúa nhật Hiện xuống 137
II. Các ngày trong tuần mùa Phục sinh 138
Phụ lục 139
Bảng ghi ngày phụng vụ 139
Tài liệu tham khảo 144