Năm phụng vụ
Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 264.020 3 - Năm phụng vụ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000563
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000565
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001620
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001749
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007241
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Thư mục 3
CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM TỔNG QUÁT VỀ NĂM PHỤNG VỤ 6
I. Các loại niên lịch 6
1. Niên lịch và các ngày lễ Do Thái 6
a. Lịch Do Thái 6
b. Các ngày lễ Do Thái 7
2. Lịch Kitô giáo và các ngày lễ 9
a. Lịch Kitô giáo 9
b. các ngày lễ Ki-tô giáo 10
II. Cấu trức tổng quát về năm phụng vụ 12
1. Ngày phụng vụ 12
a. Chúa nhật 13
b. Lễ trọng, lễ kính và lễ nhớ 14
c. Ngày trong tuần 15
2. Chu kì năm phụng vụ 15
a. Tam nhật vượt qua 16
b. Mùa phục sinh 16
c. Mùa chay 16
d. Mùa giáng sinh 17
e. Mùa vọng 18
f. Mùa thường niên 19
g. Cầu mùa và tứ quí 19
III. Ý nghĩa về năm phụng vụ 20
1. Nền tảng kinh thánh và thần học của năm phụng vụ 20
a. Năm phụng vụ diễn tả lịch sử cứu độ 20
b. Màu nhiệm Đức Ki-tô, trung tâm của năm phụng vụ 21
c. Màu nhiệm vượt qua của Đức Ki-tô 22
d. Năm phụng vụ tưởng niệm các biến cố cứu độ 22
2. Ý nghĩa cách sắp xếp năm phụng vụ 23
a. Hướng dẫn sư phạm của Thiên Chúa 23
b. Giáo dục đức tin 24
3. Canh tân năm phụng vụ theo công đồng Vaticano II 25
4. Mục vụ về năm phụng vụ 26
5. Linh đạo về năm phụng vụ 28
CHƯƠNG II: LỄ PHỤC SINH TRUNG TÂM CỦA NĂM PHỤNG VỤ 30
I. Lễ phục sinh trong Ki-tô giáo 30
1. Lễ vượt qua của người Do Thái 30
a. Biến cố xuất Ai Cập 30
b. Biến coos vượt qua biển đỏ 30
c. Ngươi Do Thái mừng lễ vượt qua hằng năm 31
2. Chúa Giê su và lễ vượt qua của người Do Thái 32
3. Chúa Giê su, Chiên vượt qua của Thiên Chúa trong niềm tin của Giáo hội thời đầu 34
4. Giáo hội cử hành màu nhiệm vượt qua của Chúa Ki-tô 37
a. Lệnh truyền của Chúa Giê su 37
b. Khung cảnh buổi cử hành Thánh Thể 37
c. Lễ phục sinh hằng tuần 38
d. Lễ phục sinh hằng năm 39
II. Đêm canh thức vượt qua 40
1. Nguồn gốc và tiến triển của cử hành đêm vượt qua 40
a. Cử hành lễ phục sinh trong bốn thế kỷ đầu 40
b. Giáo hội Rô ma cử hành đêm vượt qua trong những thế kỷ đầu 42
c. Ý nghĩa cử hành đêm canh thức vượt qua 45
d. Sự suy thái và khôi phục các cử hành đêm canh thức vượt qua 46
2.Cử hành đêm canh thức vượt qua trong nghi thức hiện nay 48
a. Nghi thức khai mạc: Là phép lửa và nến phục sinh 48
b. Phụng vụ Lời Chúa 50
c. Phụng vụ thánh tẩy 53
d. Phụng vụ Thánh Thể 56
III. Tam nhật vượt qua 56
1. Nguồn gốc và tiến triển của tam nhật vượt qua 56
a. Thứ năm tuần thánh 57
b. Thứ sáu tuần thánh 58
c. Thứ bảy tuần thánh 59
d. Chúa nhật phục sinh 60
2. Cử hành tam nhật vượt qua 62
a. Thứ năm tuần thánh 62
b. Thứ sáu tuần thánh 66
c. Thứ bảy tuần thánh 71
d. Chúa nhật phục sinh 71
IV. Mùa phục sinh 73
1. Nguồn gốc và tiến triển của mùa phục sinh 73
a. Tuần bat nhật phục sinh 73
b. Năm mươi ngày hân hoan 74
c. Lễ thăng thiên và hiện xuống 76
2. Cử hành phụng vụ trong mùa phụ sinh 77
a. Cử hành Thánh Thể 77
b. Giờ kinh phụng vụ 79
3. Một số quy luật cử hành phụng vụ trong mùa phục sinh 80
a. Cử hành thánh lễ 80
b. Giờ kinh phụng vụ 82
V. Mùa chay 83
1. Nguồn gốc và tiến triển của Mùa chay. 83
a. Nguồn gốc và ý nghĩa mùa chay 83
b. Cấu trúc mùa chay 84
2. Cử hành phụng vụ trong mùa chay 89
a. Cử hành thứ tư lễ tro 89
b. Các bài đọc Kinh Thánh trong thánh ễ mùa chay 90
c. Các lời nguyện trong thánh lễ 91
d. Chúa nhật lễ lá 92
e. Tuần thánh 93
3. Một số quy luật cử hành phụng vụ trong mùa chay 94
a. Chúa nhật mùa chay 94
b. Tuần thánh 96
c. Ngày trong tuần thuộc tuần thánh 97
CHƯƠNG III: CHÚA KITÔ SẼ TRỞ LẠI TRONG VINH QUANG 98
I. Lễ Giáng sinh và lễ hiển linh 98
1. Nguồn gốc lễ Giáng sinh à hiển linh 98
a. Ý nghĩa lễ Giáng sinh và lễ hiển linh 98
b. Thần học phung vụ về lễ Giáng sinh 100
2. Cử hành phụng vụ lễ Giáng sinh 101
a. Các Thánh lễ vào ngày Giáng sinh 101
b. Các công thức phụng vụ 102
c. Tuần bát nhật Giáng sinh 103
d. Lịch sử và ý nghĩa Hang đá Giáng sinh 105
3. Cử hành phụng vụ lễ Hiển Linh 107
a. Lễ Hiển Linh tại giáo hội Tây phương 107
b. Lễ Hiển Linh tại giáo hội Đông phương 109
4. Cử hành phụng vụ Mùa Giáng sinh 110
a. Tuần Bát Nhật Giáng sinh 110
b. Các Chúa nhật Giáng sinh 110
c. Các ngày trong tuần thuộc mùa Giáng sinh 111
II. Mùa Vọng 112
1. Nguồn gốc của Mùa Vọng 112
2. Cử hành phụng vụ Mùa Vọng 113
a. Cử hành Thánh Thể 113
b. Giờ kinh phụng vụ 115
3. Một số quy luật cử hành phugnj vụ Mùa Vọng và Mùa Giáng sinh 115
a. Chúa nhật Mùa Vọng 115
b. Ngày trong tuần thuộc mùa vọng 116
c. Chúa nhật mùa Giáng sinh 118
d. Tuần bát nhật Giáng sinh 119
e. Ngày trong tuần thuộc mùa Giáng sinh 119
CHƯƠNG IV: CHÚA NHẬT VÀ TUẦN LỄ 120
I. Ngày Chúa nhật 120
1. Lịch sử ngày Chúa nhật 120
a. Biến cố Phục sinh của Chúa Ki tô 120
b. Ngày thứ nhất trong tuần 121
c. Ngày của Chúa 122
d. Ngày Chúa nhật trong ba thế kỷ đầu 123
e. Ngày Chúa nhật sau chiếu chỉ tha đạo 126
2. Thần học về ngày Chúa nhật 127
a. Sự mới mẻ của ngày Chúa nhật so với ngày Sabat 127
b. Các tên gọi của ngày Chúa nhật 128
3. Các cử hành phụng vụ ngày Chúa nhật hôm nay 130
a. Cử hành Thánh lễ 130
b. Giờ canh thức cầu nguyện 131
c. Cử hành các bí tích 132
d. Giờ kinh Phụng vụ 132
e. Niềm vui ngày Chúa nhật 133
4. Quy luật cử hành phụng vụ ngày Chúa nhật 134
a. Cử hành phụng vụ 134
b. Tham dự Thánh lễ 138
II. Tuần lễ 139
1. Ngày thứ tư, thứ sáu và thứ bảy 139
2. Lòng đạo đức bình dân về các ngày đầu tháng 141
III. Các ngày cầu mùa 142
1. Lịch sử 142
2. Các ngày cầu mùa tại Việt Nam 143
CHƯƠNG V: CÁC LỄ TRỌNG, LỄ KÍNH VÀ LỄ NHỚ 146
I. Các lễ trọng 146
1. Lễ trọng về Chúa 147
a. Chúa Ba Ngôi 147
b. Mình Máu Thánh Chúa Kitô 148
c. Thánh Tâm Chúa Giêsu 149
d. Truyền Tin (25/03) 150
e. Kitô Vua 152
2. Lễ trọng về Đức Maria 152
a. Mẹ Thiên Chúa 153
b. Mẹ hồn xác lên trời 154
c. Mẹ Vô Nhiễm 155
3. Lễ trọng về các Thánh 156
a. Thánh Giuse (19/03) 156
b. Sinh nhật Thánh Gioan Tầy giả (24/06) 157
c. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô (29/06) 158
d. Các Thánh (1/11) 159
4. Một số quy luật cử hành các lễ trọng 162
a. Lễ trọng trùng vào Chúa nhật 163
b. Hai lễ trọng trùng nhau 164
c. Thánh lễ có nghi thức riêng trùng vào ngày lễ trọng 165
d. Lễ trọng riêng 166
e. Kính trọng thể 167
II. Các lễ kính 168
1. Lễ kính Chúa 170
a. Thánh Gia Thất 170
b. Chúa chịu phép rửa 170
c. Dâng Chúa vào Đền thờ (2/2) 170
d. Chúa biến hình (6/8) 172
e. Suy tôn Thánh giá (14/09) 173
f. Cung hiến Đền thờ Latran (9/11) 173
2. Lễ kính Đức Maria 174
a. Đức Maria thăm viếng bà Elisabeth (31/05) 174
b. Sinh nhật Đức Maria (8/9) 175
3. Lễ kính các Thánh 175
4. Một số quy luật cử hành các lễ kính 176
III. Các lễ nhớ 178
1. Lễ nhớ về Đức Maria 178
2. Lễ nhớ về các Thánh 180
3. Một số quy luật cử hành các lễ nhớ 180
CHƯƠNG VI: CÁC LỄ CÓ NGHI THỨC RIÊNG, LỄ NGOẠI LỊCH VÀ LỄ NHU CẦU 182
I. Các lễ có nghi thức riêng 182
1. Lễ các Bí tích khai tâm 182
2. Lễ Thêm sức 183
3. Lễ Phong chức 184
4. Lễ xức dầu bệnh nhân 185
5. Lễ Hôn phối 187
6. Lễ an táng và lễ cầu hồn 188
7. Lễ cung hiến bàn thờ và thánh đường mới 190
8. Lễ khấn dòng 190
II. Các lễ ngoại lịch 191
1. Theo quyết định của Bản quyền địa phương 192
2. Theo vị phụ trách thánh đường hay linh mục chủ tế 192
3. Theo lòng đạo đức của giáo dân 193
III. Các lễ nhu cầu 193
1. Lễ cầu cho Giáo hội 193
2. Lễ cầu cho lợi ích chung 193
3. Lễ cầu cho một số trường hợp đặc biệt 194
4. Lễ cầu mùa hay truyền thống dân tộc 194
Phụ lục 196