Triết học Hegel
Tác giả: Đại Chủng Viện Hà Nội
Ký hiệu tác giả: DCV
DDC: 193.1 - Triết học Đức
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005799
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 196
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005800
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 196
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005801
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 196
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005802
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 196
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG I: THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP  
A.Giai đoạn thụ huấn 3
B. Giai đoạn dạy học 5
C. Những tác phẩm 8
D. Ảnh hưởng của Hégel 10
CHƯƠNG II: TRIẾT HỌC HEGEL  
Tiết I: Quyết tâm của Hégel khi làm triết lý 11
A. Ý thức khổ não 11
B. Suy niệm về nguồn gốc Kitô giáo 13
C. Suy nghĩ về thế giới hiện đại 18
D. Kết luận: ý nghĩa của Hegel 26
Tiết II: Hệ thống duy tâm tuyệt đối của Hégel 28
A. Duy tâm tuyệt đối 28
B. Những phần chính của Hệ thống triết lý Hégel 37
Mở bài: Hiện tượng luận về tinh thần 38
Thần bài 1: Luận lý học 46
2. Trết lý về thiên nhiên 47
3. Triết lý về tinh thần 48
Kết bài 50
Tiết III: Biện chứng pháp 52
A. Khái niệm về hiện tượng 52
B. Biện chứng pháp của Hegel 57
Tiết IV: Học thuyết về quốc gia, triết lý về lịch sử 77
A. Học thuyết về quốc gia 77
B. Triết lý về lịch sử 86
C. Học thuyết về tôn giáo 95
CHƯƠNG III: PHÊ BÌNH HEGEL  
A. Hệ thống Hégel và đức tin Ki-tô giáo 97
B. Tư tưởng Hegel và môn triết lý 110
C. Feuerbach và Max phê bình thầy 122
D. Biện chứng pháp coi như một phương pháp 125
E. Biện chứng pháp và Thần học 137
F. Biện chứng pháp và thần học 152
1. Lịch sử thần học 152
2. Thần học Thánh Kinh 153
3. Thần học tin lý 163
4. Đời sống tinh thần 171
Chú giải về trình bày 191
Mục lục 195