Triết học cổ điển Đức
Tác giả: Đinh Ngọc Thạch, Lê Công Sự, Ngô Thị Mỹ Dung
Ký hiệu tác giả: DI-T
DDC: 193.1 - Triết học Đức
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003399
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 29
Số trang: 206
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003400
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 29
Số trang: 206
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG I: TRIẾT HỌC PHÊ PHÁN CỦA  I. KANT 1
1. Các tiền đề của sự ra đời triết học Kant 2
2. Khái quát cuộc đời và các thời kỳ tư tưởng của Kant 12
3. Triết học lý luận 25
4. Triết học thực tiễn 64
5. Triết học tôn giáo và mỹ học 74
6. Nhân bản học triết học pháp quyền và lịch sử 84
7. Những đặc điểm cơ bản và vai trò lịch sử của triết học Kant 94
CHƯƠNG II: TỪ CHỦ NGHĨA DUY TÂM ĐẾN TRIẾT HỌC MẶC KHẢI 102
1. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan của J. G. Fichte 102
2. F. W. Schelling - chủ nghĩa duy tâm tiên nghiệm và triết học mặc khải 123
CHƯƠNG III: CHỦ NGHĨA DUY TÂM BIỆN CHỨNG HEGEL 127
1. Hệ thống Hegel 127
2. Quan điểm triết học xuất phát của Hegel trong hiện tượng luận tinh thần 132
3. Khoa logíc - nội dung và thực chất của triết học Hegel  144
4. Triết học tự nhiên 158
5. Triết học tinh thần 163
6. Kết luận tổng quát về triết học Hegel 176
CHƯƠNG IV: CHỦ NGHĨA DUY VẬT NHÂN BẢN L. FEUERBACH - GIAI ĐOẠN MỚI TRONG SỰ PHÁT TRIỂN TRIẾT HỌC CỔ ĐiỂN ĐỨC  178
1. Lý luận về con người 181
2. Chủ nghĩa duy vật trong quan niệm về tự nhiên 183
3. Phê phán chủ nghĩa duy tâm 187
4. Feuerbach - nhà vô thần 191
5. Lý luận nhận thức  194
6. Quan điểm đạo đức và xã hội 198
Kết luận về triết học cổ điển 202
Phụ lục 203