Tìm hiểu ngũ thư
Tác giả: Lm. Inhaxio Nguyễn Ngọc Rao, OP
Ký hiệu tác giả: NG-R
DDC: 222 - Ngũ thư
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005601
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 227
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005621
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 227
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006015
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 227
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006016
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 227
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006017
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 227
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006019
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 227
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN 1: NHÌN CHUNG BỘ NGŨ THƯ 4
Vấn đề nguồn gốc Sách Ngũ thư 14
PHẦN 2: CHÚ GIẢI BỘ NGŨ THƯ 32
Dẫn vào sách Sáng Thế 33
Tìm hiểu 11 chương đầu của sách Sáng Thế 45
Bình giảng về nội dung câu truyện 81
Gia đình nhân loại 97
Đại hồng thủy 109
Tháp Ba - ben 129
Nhìn lại Sáng Thế 1-11 135
Lịch sử các Tổ Phụ, Tổ mẫu 137
Dẫn vào sách Xuất Hành 164
Dẫn vào sách Lê - Vi 186
Dẫn vào sách Dân Số 200
Dẫn vào sách Đệ Nhị Luật 210
Các Sách tham khảo 226