Vocations Religieuses et monde moderne
Tác giả: Sacrée Congrégation Des Religieux
Ký hiệu tác giả: SACR
DDC: 248.38 - Hướng dẫn đời sống Tu sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004373
Nhà xuất bản: Saint Paul Fribourg / Paris
Năm xuất bản: 1961
Khổ sách: 23
Số trang: 250
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích