Cẩm nang hồn nhỏ
Nguyên tác: Livret de la petite âme
Tác giả: Trung tâm quốc tế đạo binh hồn nhỏ
Ký hiệu tác giả: TRU
Dịch giả: T.T Quốc tế đạo binh hồn nhỏ
DDC: 267 - Các hội đoàn Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002582
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 198
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nhập đề 3
CHƯƠNG I: 7
CHƯƠNG II: 24
CHƯƠNG III: 40
CHƯƠNG IV: 54
CHƯƠNG V: 68
CHƯƠNG VI: 78
CHƯƠNG VII: 83
CHƯƠNG VIII: 86
CHƯƠNG IX: 94
CHƯƠNG X: 105
- Thư riêng của bà Margarita gửi mỗi hồn nhỏ 107
- Huấn từ của cha linh hướng quốc tế 114
- Diễn từ của ông Chủ tịch thế giới 120
- Những Thông điệp có ý nghĩa đặc biệt 124
- Những biến cố quan trọng 169
- Phần phụ thêm của bản Việt dịch 176
- Khích lệ của Hàng Giáo phẩm Việt Nam 183
- Hồn Nhỏ đi vào chiêm niệm 186
- Mấy bản kinh Hồn Nhỏ 188
- Mục lục 196