Xây dựng các cộng đoàn Giáo hội cơ bản
Phụ đề: Chương trình đào tạo giáo dân khóa V
Tác giả: Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
Ký hiệu tác giả: NG-N
DDC: 267 - Các hội đoàn Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002230
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 178
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Đôi lời giới thiệu 3
Đề tài 1: Thế nào là một cộng đoàn Giáo hội cơ bản? 10
hội cơ bản trong Giáo hội ngày nay 18
hội cơ bản 28
Đề tài 4: Mô hình mẫu của các Cộng đoàn Giáo hội cơ bản 38
Đề tài 5: Lời Chúa là trung tâm đời sống của các Cộng đoàn Giáo hội cơ bản 46
Đề tài 6: Đọc, suy niệm Lời Chúa và cầu nguyện (Lection divina) 53
Cơ bản 61
Giáo hội cơ bản 67
Đoàn Giáo hội cơ bản 88
Hội cơ bản 97
Đoàn Giáo hội cơ bản 111
Trong địa bàn giáo xứ và dân cư 119
Đề tài 13: Vai trò và chức năng của linh hoạt viên Cộng đoàn Giáo hội cơ bản 127
Đề tài 14; Phẩm chất linh hoạt viên Cộng đoàn Giáo hội cơ bản 136
(kỹ năng của linh hoạt viên) 142
Cơ bản (kỹ năng của linh hoạt viên) 148
Giới thiệu chương trình đào tạo giáo dân trung cấp & ngắn ngày 155
Chú thích 170
Mục lục 178