Chân lý VII. Bí tích Thánh Thể trong đời sống người giáo dân Đa Minh
Tác giả: Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam
Ký hiệu tác giả: TINH
DDC: 267 - Các hội đoàn Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002579
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 150
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 4
PHẦN I: BÍ TÍCH THÁNH THỂ 5
Bài 1: Bí tích Thánh Thể 6
Bài 2: Phụng vụ Thánh Thể thao Giáo luật 15
Bài 3: Lãnh nhận các bí tích thành sự và có kết quả 20
Bài 4: Phụng vụ thánh lễ 23
Bài 5: Cử hành tiệc bẻ bánh ý nghĩa của việc cử hành thánh lễ 31
Bài 6: Cử hành phụng vụ thánh lễ 36
Bài 7: Ý nghĩa các mù trong năm 44
PHẦN II: THỰC TẬP CHIA SẺ LỜI CHÚA 52
Bài 8: Chia sẻ Lời Chúa 53
Bài 9: Thực tập chia sẻ Lời Chúa 60
Mẫu số 1: 63
Mẫu số 2: 65
Mẫu số 3: 68
PHẦN III: ĐIỀU HÀNH VÀ QUẢN TRỊ HUYNH ĐOÀN 71
Sơ đồ tổ chức trong Huynh đoàn 72
Bài 1: Những yếu tố pháp lý 73
Bài 2: Chức năng & nhiệm vụ của BTV các cấp 84
Bài 3: Đoàn trưởng và trưởng ban thường vụ 87
Bài 4: Đoàn phó và phó ban thường vụ 93
Bài 5: Huấn đức 98
Bài 6: Thực hành tiến cấp trong huynh đoàn 102
Bài 7: Thư ký 107
Bài 8: Thủ quỹ 111
Bài 9: Tông đồ bác ái 115
Bài 10: Giới trẻ 120
Bài 11: Bầu cử 125
Các mẫu đơn 135