The Critique of pure Reason and other Ethical Treatises The Critique of Judgement
Tác giả: Immanuel Kant
Ký hiệu tác giả: KA-I
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012557
Nhà xuất bản: William Benton
Năm xuất bản: 1952
Khổ sách: 25
Số trang: 613
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích