The therteen books of Euclid's Elements - The works of Archimedes including the method - On conic sections by Apollonius of Perga - Introduction to arithmetic by nicomachus of Gerasa
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012553
Nhà xuất bản: William Benton
Năm xuất bản: 1952
Khổ sách: 25
Số trang: 848
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích